БСШУЯ

БСШУЯ-ны бүтцийн өөрчлөлт - Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол

http://www.mecss.gov.mn/frontpage

Монгол улсын засгийн газрын
2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолСТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР:

  • БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
  • БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
  • САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР
  • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР


Нийтэлсэн хугацаа: 2016.8.10
Шинэчлэх хугацаа: ................