Удирдах зөвлөл

“Газарчин” дээд сургуулийн удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмд заасны дагуу сургуулийн захирлыг томилох, хөгжлийн бодлого стратеги, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт болон орон тоо, цалингийн хэмжээг тогтоох, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн төлөвлөлт, төсвийн хуваарилалтыг батлан, зарцуулалтанд хяналт тавих болон сургалтын төлбөр, дотуур байрны үйлчилгээний төлбөрийг тогтоох зэрэг эрх, үүргийг эдэлдэг. Тус сургуулийн удирдах зөвлөл нь анх 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2000 онд байгуулагдсан бол өнөөдөр 8 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Удирдах зөвлөл нь сургуулийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, санхүүгийн ба материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сургуулийг цаашид хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулах асуудалд гол анхаарлаа чиглүүлж ирлээ.

1. Удирдах зөвлөлийн дарга Д.Нарантуяа дэд захирал

2. Удирдах зөвлөлийн нарийн бичигийн дарга: н.Гүндэгмаа

3. Д.Наранзул Сургуулийн захирал

4. Г.Баясгалан /төгсөгчдийн төлөөлөл/

5. н.Мэнджаргал /Оюутны холбооны дарга/

6. З.Дашдаваа

7. П.Чимэддамба

8. И.Батжаргал

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй