Сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөг

Туслах багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт амжилттай явагдлаа