Бакаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

дэлгэрэнгүй

Бакалаврын хөтөлбөрийн дадлагууд

дэлгэрэнгүй

Магистрын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

дэлгэрэнгүй

Магистрын хөтөлбөрийн судалгааны ажлууд

дэлгэрэнгүй

Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл

дэлгэрэнгүй

Дүрэм, журам

дэлгэрэнгүй

Нэмэлт хөтөлбөрүүд

дэлгэрэнгүй