Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Нэмэлтээр

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлт
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сертификаттай төгсөнө

Мэргэжлийн нэрс Сургалтын хэлбэр
1 Аялал жуулчлалын менежмент Өдөр, орой, эчнээ
2 Сургуулийн өмнөх боловсролын багш
Өдөр, орой, эчнээ,
хөрвөх /1жил/
3 Багш, нийгмийн ухааны боловсрол
Өдөр
4
Нийгмийн ажилтан
Өдөр
5
Бага ангийн багш Өдөр
6
Монгол - Англи хэлний багш
Өдөр
7
Газарзүй, биологийн багш Өдөр
8
Экологи байгаль хамгаалал
Өдөр
9
Нягтлан бодох бүртгэл
Өдөр, орой, эчнээ
10
Аялал жуулчлал, эдийн засгийн удирдлага
Өдөр, орой, эчнээ
11 Геологи
Өдөр, орой, эчнээ
12 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич инженер Өдөр, орой, эчнээ
13 Уул уурхайн ашиглалтын технологич инженер Өдөр, орой, эчнээ
14 Цахилгааны инженер Өдөр, орой, эчнээ
15 Механик инженер
Өдөр, орой, эчнээ
16 Геодези Өдөр, орой, эчнээ
17 Барилгын инженер
Өдөр, орой, эчнээ
18 Эдийн засаг
Өдөр, орой, эчнээ