Сургалтын бодлогын алба

Сургалтын албаны үндсэн чиг үүрэг: Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг удирдан зохион байгуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах, түүнийг амьдралд бүрэн хэрэгжүүлэх, сургалтын порцессийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллахад сургалтын албаны үндсэн үүрэг оршино.

Дээрх үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ дараах ажлуудыг хийж байна.
– Сургалтын төлөвлөгөөний боловсруулалт, хэрэгжилтэд хяналт тавих
– Сургалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон мэргэжлээр явуулах шаталсан /бакалавр, магистр, доктор/ сургалтын агуулга, стандарт боловсруулахад оролцох, хяналт тавих
– Сургалтын төлөвлөгөө, графикийн хэрэгжилтийг улирлын туршид шалгаж, ололтыг бататгах, дутагдлыг засах, тодорхой арга хэмжээ авах;
– Сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, баталгаажуулахад чиглэгдсэн чанарын удирдлагын нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
– Сургалт, заах арга зүйн ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, зохион байгуулах

Сургалтын процессийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах

– Хичээлийн зохицуулалт хийх

– Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг “Сургуулийн сургалтын ажлын нэгдсэн графикийн”–ийн дагуу зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хянах

– Оюутнуудын нэгдсэн бүртгэл хийх

– Cургуулийн удирдлага, багш, оюутнуудыг шаардлагатай зөвлөгөө, мэдээ мэдээллээр хангана.

– Сургалтын ажлыг эрчимжүүлэх, дээд боловсролын шинэчлэлийн дагуу сургалтанд өөрчлөлт шинэчлэл хийх

– Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах,

– Хичээлийн хөтөлбөрийг мэргэжлийн багш нарын оролцоотойгоор боловсруулан гаргах, шинэчлэх

– Багш нарын заах арга, сурган хүмүүжүүлэх арга зүйг сайжруулах нэмэгдүүлэх зорилгоор сургалт семинар, эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, семинар,

– Тус сургуульд суралцаж буй оюутнуудтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөн, дүнгийн нэгтгэл зэрэг оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байнa

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй