Хурал, семинарын зар, удирдамж

БАТЛАВ:ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ........................................... А.ДАМДИНБАЗАР

ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬ, 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ

“Судалгаанд суралцахуй” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО

Газарчин дээд сургуулийн оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, судалгааны ажлыг олон нийтэд сурталчлах, урамшуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, санаа бодлоо солилцох боломжоор хангахын зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний бага хурлын өгүүллийг эмхтгэж олон нийтийн хүртээл болгох

ХОЁР. ОРОЛЦОГЧИД

Газарчин дээд сургуулийн нийт оюутнууд

ГУРАВ. СУДАЛГААНЫ АЖИЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Онол арга зүйн үндэслэлтэй

Бодит байдалд хэрэгжиж болохуйц

Шинэлэг санаа дэвшүүлсэн

Бодит мэдээлэл ашиглаж, баримтаар баталгаажуулсан

Судалгааны арга хэрэгслэлүүдийг ашигласан

Ишлэл зүүлтийн заалт бичих

Ашигласан материалын жагсаалт бичих

Удиртгал, илтгэлийн агуулга, ерөнхий дүгнэлт, зөвлөмжийг заавал хийнэ

Илтгэлийг А4 хэмжээний 8 хүртлэх хуудсанд багтааж Windows/2000/XP/VISTA/WIN7-ийн Microsoft Office 2007/2010 программ дээр Times New Roman фондын 10 pt өндрийг сонгон, хуудасны дээд, доод захаас 3см, баруун, зүүн захаас 2,5 см зай үлдээж, мөр хооронд 1sp зайтай бичнэ.
Илтгэлийн ерөнхий гарчигийг 14 pt хэмжээтэй том үсгээр, дэд гарчигуудыг 12 pt Bold форматаар бичнэ. Хуудсыг дугаарлахгүй. Зураг, диарграммыг хар цагаанаар дүрсэлсэн байна.
Математик, статистик томъёоллыг Equation программаар 10pt өндөртэй, томъёоны дугаарыг мөрний төгсгөлд бага хаалтанд бичнэ. Ном зүйг үндсэн бичвэртэй адил бичнэ.

ДӨРӨВ. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Оюутан судалгааны аргазүйн хичээлээр олж авсан мэдлэг, чадвараа баяжуулах

Оюутны диплом, бие даалтын ажил бичих үйл ажиллагаанд чанарын шинэчлэл хийх

Оюутан мэргэжлийн чиглэлээр судалгаа хийх чадамж, чадварыг эзэмших

ТАВ. ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛ

1-р байр 1 илтгэл/өргөмжлөл, 80 000 төгрөг/

2-р байр 1 илтгэл/өргөмжлөл, 50 000 төгрөг/

3-р байр 1 илтгэл /өргөмжлөл, 30 000 төгрөг/

ЗУРГАА. МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА ба ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАЗАР

Илтгэлийн материалыг хэвлэмэл болон файл (docx. pdf) хэлбэрээр 2015 оны 4-р сарын 21-ний өдрийг дуустал“Газарчин” дээд сургуулийн хичээлийн А байрны 2 давхар Боловсрол судлалын тэнхимд багш Д.Батдоржхүлээн авна.

Эрдэм шинжилгээний хурал 2015 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Газарчин дээд сургуулийн хичээлийн А байрны 111 тоот танхимд болно.

Илтгэл хүлээн авах цахим хаяг: batdorjdorjsuren@gmail.com

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.gazarchin.edu.mnхаяг facebook.com/Gazarchin university of Mongolia гэсэн хуудас болон 9904-2786 дугаарын утсаар авч болно.

Удирдамжийг хянасан:

Газарчин дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн Эрдэмтэн нарийн

бичгийн дарга Н.Цэдэвсүрэн /Доктор Ph.D, дэд профессор/

Сургалтын Бодлогын Албаны дарга Д.Наранзул /Магистр/

Удирдамжийг боловсруулсан:

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш ..............БАТЛАВ:ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ........................................... А.ДАМДИНБАЗАР


ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬ, 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ

УЛААНБААТАР ХОТ, МОНГОЛ УЛС

“Чанартай сургалт-Чадварлаг мэргэжилтэн” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

НЭГ. ЗОРИЛГО

Газарчин дээд сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг дэмжих, шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга технологийг боловсронгуй болгох, судалгааны ажлыг олон нийтэд сурталчлах, урамшуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, санаа бодлоо солилцох боломжоор хангахын зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийг эмхтгэж олон нийтийн хүртээл болгох

ХОЁР. ОРОЛЦОГЧИД

Газарчин дээд сургуулийн захиргаа, нийт багш нар

ГУРАВ. СУДАЛГААНЫ АЖИЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Онол арга зүйн үндэслэлтэй

Бодит байдалд хэрэгжиж болохуйц

Шинэлэг санаа дэвшүүлсэн

Бодит мэдээлэл ашиглаж, баримтаар баталгаажуулсан

Судалгааны арга хэрэгслэлүүдийг ашигласан

Ишлэл зүүлтийн заалт бичих

Ашигласан материалын жагсаалт бичих

Удиртгал, илтгэлийн агуулга, ерөнхий дүгнэлт, зөвлөмжийг заавал хийнэ

Илтгэлийг А4 хэмжээний 8 хүртлэх хуудсанд багтааж Windows/2000/XP/VISTA/WIN7-ийн Microsoft Office 2007/2010 программ дээр Times New Roman фондын 10 pt өндрийг сонгон, хуудасны дээд, доод захаас 3см, баруун, зүүн захаас 2,5 см зай үлдээж, мөр хооронд 1sp зайтай бичнэ.
Илтгэлийн ерөнхий гарчигийг 14 pt хэмжээтэй том үсгээр, дэд гарчигуудыг 12 pt Bold форматаар бичнэ. Хуудсыг дугаарлахгүй. Зураг, диаграммыг хар цагаанаар дүрсэлсэн байна. Математик, статистик томъёоллыг Equation программаар 10pt өндөртэй, томъёоны дугаарыг мөрний төгсгөлд бага хаалтанд бичнэ. Ном зүйг үндсэн бичвэртэй адил бичнэ.

ДӨРӨВ. СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Мэргэжилтний чадвар, чадамжийн стандартыг гаргах

Дээд боловсролын чанарыг орчин үеийн түвшинд эзэмшүүлэх арга технологийн шинэчлэл

Багш боловсрол болон техник технологийн боловсрол

ТАВ. ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛ

1-р байр 1 илтгэл/өргөмжлөл, 100 000 төгрөг/

2-р байр 1 илтгэл/өргөмжлөл, 50 000 төгрөг/

3-р байр 1 илтгэл /өргөмжлөл, 30 000 төгрөг/

ЗУРГАА. МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЭЦСИЙН ХУГАЦАА ба ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГАЗАР

Илтгэлийн материалыг хэвлэмэл болон файл (docx. pdf) хэлбэрээр 2015 оны 3-р сарын 26-ний өдрийг дуустал“Газарчин” дээд сургуулийн хичээлийн А байрны 2 давхар Боловсрол судлалын тэнхимд багш Д.Батдорж хүлээн авна.

Эрдэм шинжилгээний хурал 2015 оны 3-р сарын 27-ны өдөр Газарчин дээд сургуулийн хичээлийн А байрны 111 тоот танхимд болно.

Илтгэл хүлээн авах цахим хаяг: batdorjdorjsuren@gmail.com

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.gazarchin.edu.mn хаяг facebook.com/Gazarchin university of Mongolia гэсэн хуудас болон 9904-2786 дугаарын утсаар авч болно.

Удирдамжийг хянасан:

Газарчин дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн Эрдэмтэн нарийн

бичгийн дарга Н.Цэдэвсүрэн /Доктор Ph.D, дэд профессор/

Сургалтын Бодлогын Албаны дарга Д.Наранзул /Магистр/

Удирдамжийг боловсруулсан:

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.......................