Судалгааны ажлууд

Áàãø îþóòíû ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàëä òàâèõ èëòãýëèéí ñýäâ¿¿ä

¹

Îþóòíû íýðñ

Àíãè

Èëòãýëèéí ñýäýâ

Óäèðäàã÷ áàãø

1.

Áÿìáàöýöýã.Ä


Ѻáá-21

“ Îþóòíû ñóðàëöàõ òºëºâëºãººã áîëîâñðóóëàõ íü”


Ä.Áàòäîðæ

2.

Ã.Ãàíòºìºð


ÒÍÑÁ-3

“Ñóäàëãààíû àðãóóäàä õýðõýí ñóðàëöàõ âý?”


Ò.Óóãàíáàò

3.

Ñ.Æàâçìàà

Ã.Àëòàíöýöýã


ÒÍÑÁ-3

“ Ñóäàëãàà õèéõèéí à÷ õîëáîãäîë”


Ò.Óóãàíáàò

4.

Á.Íàñàíõ¿¿

Ïàãìà


Ѻáá-4

“ÁÍÕ-èéí õºãæèë òºëºâøèëä áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õàðèëöàà íºëººëºõ íü”Ö.Óäâàë

5.

Öýöýãìàà

Íÿìõàíä


Ѻáá-4

“ 5 íàñòàé õ¿¿õäèéí àâèàí äóóäëàãûã çàñàõ çàðèì àðãóóä”


Ö.Óäâàë

6.

Àí÷àí


Ѻáá-4

“ÁÍÕ-èéí õºäºëìºðèéã óäèðäàí çîõèîí áàéãóóëàõ õýëáýð”


Ö.Óäâàë

7.

Õèøèãæàðãàë


Ѻáá-4

“ Çóðãàí öýýæ áè÷ãèéí àðãà ç¿é”

Î.¯¿ðèéíòóÿà

8.

Àíõòóÿà.Á


Ѻáá-4

“Õ¿¿õäèéí õºãæèëä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýõ íü”

Î.¯¿ðèéíòóÿà

9.

Æàâçàíäîëãîð


Ѻáá-4

“ÁÍÕ-èéí îé òîãòîîëòûã ñóäàëñàí íü”

Î.¯¿ðèéíòóÿà

10.

ªëçèéíàðàí


Ѻáá-4

“”Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí á¿òýýë÷ ¿éëèéã õºãæ¿¿ëýõ áîëîìæ”


Ì.Áàéãàëüìàà

11.

Ò.Ýíõæàðãàë


Ѻáá-3

“ÁÍÕ-èéí õýë ÿðèàã òîãëîõ ÿâöàä íü õºãæ¿¿ëýõ íü””


Ö.Óäâàë

12.

Á.Äàðüñ¿ðýí

Á.Áàòöýöýã


Ѻáá-4

“ÁÍÕ-èéí ä¿ðñëýõ óðëàõ ¿éëèéã õºãæ¿¿ëýõýä öààñàí óðëàë íºëººëºõ íü”


Ì.Áàéãàëüìàà

13.

Ò.Áèëã¿¿í

ÓÓÖ-3

“Ñóäàëãààíû ¿íý öýíý”

Ì.Áàäàìöýöýã

14.

Óðòíàñàí

ÓÓÀ-3

“Íàñîñíû òºðºë àíãèëàëûí ñóäàëãàà”


Ò.Óóãàíöýöýã

16.

Àìãàëàíáààòàð

ÈÌ-2

“Àíãëè õýëèéã õýðõýí ñàéí, õóðäàí ñóðàõ âý?”


Ã.Áàò-Ýðäýíý

17.

Îòãîí÷èìýã

ÓÓ-1

“Öàõèëãààí èíæåíåð ìýðãýæèëòýé áîëîõûí òóëä…,

Ã.Ñàéõàíçîðèã

18.

Ñî¸ëò¿âøèí

ÓÓÌ-3

“Ìýäëýãèéã ÷àäâàð áîëãîõ íü”


×.Ðýíñìàà

19.

Àíõáàò

ÈÃ-4

“Øîðîîí îðäíû íººöèéã ñóäëàõ ñóäàëãàà”


Ï.Õàòàíáààòàð

20.

Ï¿ðýâäîðæ

ÓÓÖ

“Ìîíãîëûí í¿¿ðñíèé çàõ çýýëèéã ñóäàëñàí íýãýí ñóäàëãàà”

Ì.Ãàíáîëä

21.

Ñ.Áàò-Ýðäýíý

ÈÌ-2

“ÓÓÈÌÒÒÈ-èéí äèïëîìûí àæëûí ñóäàëãàà”

Á.̺íõìàðàë

22.

í.Áàòöýíãýë

ÈÃ-3

“Ôîëîòìàøèíû àøèãëàëòûí ñóäàëãàà”

È.Áàòæàðãàë

23.

Í.Ýðäýíýõóÿã


“ªðºìäëºãº òýñýëãýýíèé àæèë”

ß.Òóâààí

ИТТ-н багш нарын судалгааны ажил

Багш нарын нэрс

Судалгааны ажил

Иван Батжаргал

 • 2014 онд Флот машины ашиглалтын судалгаа ГДС магистрын горилсон ажил
 • Флотмашины ажлын үр ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлс

Чойжилжав

Рэнсмаа

 • 2005 онд ШУТИС-д геодизийн мэргэжлээр магистрийн зэргийг хамгаалсан
 • Монгол улсын өндрийн сүлжээг шинэчлэх нь. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил

Пүрэжаргал

Хатанбаатар

 • Улаанбаатар дүүргийн геологийн бүрдэлүүдээс “Структур геологи,геологийн зураглал ” хичээлийн дадлагын полигон сонгох нь
 • Палеонтлоги амьтан ургамалын үлдэгдэлээр чулуулгын насыг тодорхойлох

Мөхбаатар

Бадамцэцэг

 • 3-н фазын хувьсах гүйдлийн асинхрон хөдөлгүүрийн одон ба гурвалжин холбооны үеийн хүчдэлийн зөрүүг судлах нь

Бямбасүрэн

Отгонсүрэн


 • “Àíãëè õýëíèé èðýýä¿é öàãèéã çààõ àðãà ç¿éí àñóóäàëä” ìàãèñòðûí çýðýã ãîðèëîõ á¿òýýë ,ÓÁ,2003 îí
 • Боловсролын салбарт тулгамдаж буй асуудал,түүнийг шийдвэрлэх арга замууд судалгаа
 • Аялал жуулчлалын салбарт ажиллаж байгаа ажилтаны англи хэлний мэдлэгийг сайжруулах нь судалгаа
 • Аялал жуулчлалын албан хэрэг хөтлөлтын баримт бичгийг боловсруулах нь/Анли хэл дээр/
 • Англи хэлний цаг заах хувилбар боловсруулах нь сэдэвт эрдэм шинжилгээний илтгэл тавьсан УБ2011
 • Англи хэл заах онол арга зүй сэдвээр өгүүлэл бичсэн”Гадаад хэл заах арга зүй сэтгүүлд” 24дугаарУБ2010
 • ‘’Аялал жуулчлалын үг хэллэгт англи хэлний хэлний make,look хэлц үйл үгийн хэрэглээнд хийсэн ажиглалт ” ÓÁ,2012
 • Англи хэлийг бодит хэрэглэгдээхүүнтэй холбон заахад, бүтээлч багшийн оролцоо сэдэвт эрдэм шинжилгээний илтгэл тавьсан УБ2012
 • Англи хэлний угтвар үг,хэлц үйл үгийн хэлбэр ба хэрэглээг заах арга зүйн асуудалд магистрийн диплом удирдсан.УБ.2014
 • Англи хэлний хэл зүйн дүрмийг заах арга зүйг боловсронгуй болгох арга зам сэдвээр судалгаа хийж байна ÓÁ, 2016 îí


Я.Туваан

 • Хөрс хуулалт ихтэй ордын ашиглалт илтгэл 2006
 • Далд уурхайн модель лаборатор байгуулсан 2010он
 • Алт угаах промприборын бодит макет хийсэн
 • Сат бульдозер ба экскаваторын макет далд уурхайн үзвэр кабинет мөн хүдрийн уурхайн кабинет 2014 он


П.Чимэд дамба

Лабораторит оюутнуудад зориулсан дадлагын ажил дээр

01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй