Профессорын баг

ПРОФЕССОРЫН БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Зочин зөвлөх багш, Б.Лайхансүрэн /Sc.D/,профессор төрийн соёрхолт

Профессорын багийн бүрэлдэхүүн

Багийн ахлагчС.Отгонсүрэн /Рh.D/, профессор

Гишүүн Н.Цэдэвсүрэн/Рh.D/, профессор

Г.Бадамхатан/Рh.D/, профессор

Д.Хумбанцагаан /Рh.D/, профессор

Ж.Цэвээнжав /Рh.D/, профессор

И.Отгонтуяа /Рh.D/, профессор

Инженер механикийн магистрийн агуулга

  • Уул уурхайн машин техник болон суурин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт засварын үед шингэний болон хийн хөтлүүрийн удирдлагыг уурхайн технологи процессд тохируулан техник эдийн засгийн үр ашигтай удирдан зохион байгуулах
  • Ил далд уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үеийн иж бүрдлийг тоон шинжилгээний аргатай хослуулан удирдах
  • Ил далд уурхайг автомат системээр удирдах
  • Техник тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг үйлдвэрлэлийн бүх түвшинд судалгаа шинжилгээнд үндэслэн боловсронгуй болгох арга техник

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

  • Ашиглалтын технологийн системийг боловсронгуй болгож удирдах
  • Уурхайн төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх
  • Үйлдвэрлэлийн технологи процессийг математик программчлалд оруулах
  • Уулын ажлыг төлөвлөх
  • Уул уурхайн экологийн нөхцлийг боловсронгуй болгож хаягдалгүй хэмнэлттэй технологийн бий болгох

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй