Дүрэм, журам сургалтын хөтөлбөр

                                                МАГИСТРДОКТОР (Рh.D)-ЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

 Нийтлэг үндэслэл

24.1.1. Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны A/370 тоот тушаалаар баталсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам”-ыг үндэслэн Газарчин дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтыг зохион байгуулж явуулахад энэхүү журмыг баримтална.

24.1.2. Магистр, докторын боловсролын агуулга нь шинжлэх ухаан, технологи, нийгэм хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ үйлчилгээний салбарт олон улсын стандартын өндөр төвшинд ажиллахад шаардагдах мэдлэг, чадвар, дадал судалгааны арга зүйг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ.

24.1.3. Магистрын сургалтын гол зорилго нь шинжлэх ухааны тодорхой чиглэлээр судалгаа хийж буй бакалаврыг элсүүлэн судалгааны арга зүй эзэмшүүлж магистрын зэрэг олгох түвшинд бэлтгэхэд оршино.

24.1.4. Докторын сургалтын гол зорилго нь магистрын зэрэгтэй, мэргэжлийн дагуу амжилттай ажиллаж сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр тодорхой бүтээл туурвисан, онолын өндөр мэдлэг, чадвартай хүмүүсийг элсүүлэн ахисан түвшний сургалтанд хамруулж шинжлэх ухааны аль нэг салбарын тодорхой асуудлын хүрээнд (нэг сэдэвт) судалгааны ажил хийлгэж, шинжлэх ухаан, технологийн салбарт бодитой хувь нэмэр оруулах судлаач болгон төлөвшүүлэхэд оршино.

24.1.5. Магистр, докторын сургалтын журмыг Газарчин дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, сургуулийн захирал батлана.

24.1.6. Магистр, докторын элсэлтэнд хамтарч ажилласан байгууллага болон хувь хүмүүст харилцан тохиролцож урамшуулал олгоно.

 Магистрын сургалт

24.3.1. Бакалаврын түвшний агуулга дээр нэмж 39-аас доошгүй кредитийг магистрын төвшний сургалтын агуулгаар судлуулсан байна.

24.3.2. Магистрын сургалт өдөр, эчнээ, эрчимт, докторын сургалт өдөр, эчнээ, экстернат хэлбэртэй байна.

24.3.3. Магистрын сургалт нь судалгаа шинжилгээний болон мэргэжлийн чиглэлээр ахисан төвшинд мэргэшүүлэх гэсэн хоёр чиглэлтэй байна.

24.3.4. Магистрын сургалтын хөтөлбөр нь мэргэжлийн онцлогуудыг агуулах бөгөөд БСШУ-ны сайдын А/370 тоот тушаалаар батлагдсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам”-ын 2-р зүйлийг баримтлан боловсруулагдсан байна.

24.3.5. Магистрант нийт судлах багц цагийн 20 багц цагийг судалсны дараа гадаад хэлний шалгалт өгнө.

24.3.6. Магистрант нь магистрын ажил бичихгүйгээр мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх хичээлээс 10 багц цаг сонгон судалж, нэгдсэн шалгалт өгч болно. Энэ тохиолдолд нэгдсэн шалгалтад багц цаг тооцохгүй.

24.3.7. Магистрын сургалтанд суралцах хугацаандаа өөрийн судалгааны чиглэлээр ШУА хүлээн зөвшөөрсөн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, бусад хэвлэлд 2-оос доошгүй эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлсэн байна. 

24.3.8. Магистрын ажил бичээгүй төгсөгчдийн хөтөлбөр дүүргэснийг баталгаажуулах нэгдсэн шалгалт өгнө. Нэгдсэн шалгалтыг хөтөлбөрийг хариуцсан нэгж зохион байгуулах бөгөөд шалгалтын журмыг Газарчин дээд сургуулийн захирлын тушаалаар баталгаажуулна.

24.3.9. Магистрант нь бие даасан судалгааны ажил гүйцэтгэн магистрын ажил бичиж, “Магистрын ажил хамгаалуулах зөвлөл”- д хамгаална.

                              А) Сэдэвтэй холбоотой эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

                              Б) ЕБДС-ийн сурах бичиг

                               В) Их дээд сургуулийн сурах бичиг, гарын авлага

                               Г) монографи, ном

24.4.6. Экстернат докторантын бүтээл нь 18 кредитийг төлөөлөхөөр бол үлдсэн кредитийг сонгон суралцах хөтөлбөрөөр нэмж тооцуулна.

24.4.7. Докторант сургалтын хэлбэрээс үл хамааран их сургуулийн сургалтын ажилд оролцох, хичээл заах, судалгааны төсөлд ажиллахыг дэмжинэ.

24.4.8. Хичээлийн жилийн сургалт судалгааны ажлын төлөвлөгөө бүрэн биелүүлсэн докторантыг профессорын багийн саналыг үндэслэн Газарчин дээд сургуулийн захирлын захирамжаар дараах шатны сургалтанд дэвшүүлнэ. Дараах шатны сургалтанд дэвшүүлэхэд докторантын сэдвийн реферат хамгаалсан байдал, семинарт оролцсон байдал, сонгон суралцах хичээлээр бичсэн рефератуудын талаархи удирдагчийн үнэлгээ болон судалгааны ажлын үр дүн, идэвхийг голлон харгалзана. Сурах төлөвлөгөөгөө биелүүлээгүй докторантыг давтан сургана.

24.4.9. Докторант сургалттай холбоотой бүх кредитээ 4 жилд цуглуулсан боловч судалгааны ажлын 12 кредитээ биелүүлж амжаагүй бол түүнд Газарчин дээд сургуулийн докторын үндсэн сургалт дуусгасан тухай магадлагаа олгоно. Докторантын сургалтын кредит уг хичээлийг үзэж шалгалт өгсөн өдрөөс хойш 5 жил хүчинтэй ба энэ хугацаанд докторант эрдэм шинжилгээний кредитээ гүйцээн, диссертациа бичиж докторын зэрэг хамгаалахыг зөвшөөрнө.

24.4.10.  Докторант докторын ажлаа эхлүүлэхийн өмнө нэгдсэн шалтгалт өгсөн байна.

24.4.11.  Докторант нь бие даан гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүнг эмхтгэн докторын ажил /диссертаци/ бичиж, “Докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл”-д хамгаална.

Докторын сургалт

24.4.1.  Докторын өдөр ба эчнээ сургалт нь өмнөх төвшний кредит дээр нэмж судлах 60-аас доошгүй кредит цагийн докторын төвшний сургалтад хамаарах сургалт, судалгааны ажлаас тогтоно. Харин экстернат хэлбэрээр суралцагчид нь хөтөлбөрийн агуулгыг бие даан судалж, шалгалтаа өгсөн нөхцөлд докторын зэрэг горилох бүтээлээ хамгаалах боломжтой болно.

24.4.2. Докторын сургалтын хөтөлбөр нь мэргэжлийн онцлогуудыг агуулах бөгөөд БСШУ-ны сайдын А/370 тоот тушаалаар батлагдсан “Магистр, докторын сургалт эрхлэх нийтлэг журам”-ын 2-р зүйлийг баримтлан боловсруулагдсан байна. 

24.4.3. Докторын сургалтанд суралцах хугацаандаа өөрийн судалгааны чиглэлээр ШУА хүлээн зөвшөөрсөн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, бусад хэвлэлд 3–аас доошгүй эрдэм шинжилгээний бүтээл хэвлүүлсэн байна. Тайлбар: Сонинд бичсэн өгүүллийг эрдэм шинжилгээний бүтээлд тооцохгүй. 

24.4.4. Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бүтээлээ нийтлүүлэхэд хүлээн зөвшөөрөх сэтгүүлийн жагсаалтыг сургуулиас гаргасан байна.

24.4.5. Экстернат хэлбэрээр суралцаж буй докторантын сонгон суралцах хичээлийн 18, эчнээ докторантын 6 кредитийг түүний хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлүүдээр орлуулан үнэлэх зарчим баримтална. 

1

"ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ-2017" эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал

Газарчин дээд сургуулийн захирал А.Дамдинбазар агсны дурсгалд зориулсан "ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ-2017" эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал 2017 оын 11 сарын...

2

"Дээлтэй монгол" өдөрлөгт багш, оюутан та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна.

2017 оны 11-р сарын 20 ноос 2017 оны 11-р сарын 24 хооронд СӨББ-ын 3-р курс-ээс зохион байгуулж буй "Дээлтэй монгол" өдөрлөгт багш, оюутан та бүхнийг өргөнөөр оролцохы...

3

​Газарчин дээд сургуулийн оюутнууд БНХАУ-ын Манжуур хотод урлагийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөлөнбуйр аймгийн Манжуур хотноо болсон Орос, Монгол, Хятад гурван орны хамтарсан хүүхэд залуучуудын фес...

4

2017 оны 11 сарын 01ны өдрийн Эртэч Газарчин аяны зочноор "Баярлалаа төв ТББ"-ийн зөвлөх багш "Тунараа төв"-ийн захирал П.Тунараа "Далд ухамсар" сэдвээр уригдлаа

Эртэч Газарчин аяны хүрээнд энэ удаагийн зочноор, нийтийн далд ухамсрыг сэрээх "Баярлалаа төв ТББ"-ийн зөвлөх багш "Тунараа төв"-ийн захирал П.Тунараа "Далд ухамсар" с...

5

Газарчин дээд сургуулийн нэрэмжит Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээний удирдамж

Газарчин дээд сургуулийн нэрэмжит Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээний удирдамж

6

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй