Дүрэм, журам - Суралцагчдад чиглэсэн үйлчилгээ

Газарчин дээд сургуулийн Оюутны Холбоо Зохион байгуулдаг уламжлалт үйл ажиллагаа

 • Оюутны хөгжлийн сургалт
 • Цуврал лекц
 • Уран илтгэлийн тэмцээн
 • 7 хоногийн өдөрлөг
 • Урлагийн үзлэг
 • Урлагийн их наадам
 • Хаврын баяр
 • Олон улсын оюутны эрхийн өдөр, оюутны оролцооны 7 хоног
 • Смарт карт захиалга
 • Оюутан залуустай уулзах
 • Шинэ жил
 • Оюутны хөгжлийн клубүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих
 • Бусад сургуулийн оюутны байгууллага болон олон нийтийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх

Оюутны холбооны дүрэм

Нэгдүгээр бүлэг: Нийтлэг үндэслэл

 1. “Газарчин” дээд сургуулийн “Оюутны төв зөвлөл” цаашид Оюутны холбоо (ОХ) гэж нэрлэнэ.
 2. ОХ нь “Газарчин” дээд сургуулийн нийт оюутнуудыг төлөөлсөн, удирдах байгууллага мөн.
 3. ОХ нь “Газарчин” дээд сургуулийн хичээлийн А байранд байрлана.

Хоёрдугаар бүлэг: ОХ-ны эрхэм зорилго

 1. Оюутны эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалж, тэдний хүсэл сонирхол байр суурийг илэрхийлэх, бие даан хөгжих нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллах
 2. “Газарчин’’ дээд сургуулийн оюутны дунд зохиогдох олон талт үйл ажиллагааг санаачлан, хариуцан зохион байгуулах
 3. Оюутан сурч боловсроход дэмжлэг үзүүлэх, бүтээлч хамт олныг төлөвшүүлэх
 4. Багш, оюутны эвсэг харицааг бүрдүүлж, сургуулиа хөгжүүлэх үйлсэд оюутнуудын идэвхитэй оролцоог нэмэгдүүлэх
 5. Оюутны үндэсний төв болон эрүүл мэндийн байгууллагуудаас зохиож буй аливаа сургалт болон олон нийтийн ажилд оюутнуудыг хамруулан оролцуулах
 6. Сургуулийн эд зүйлд ариг гамтай хандах, анги цэвцрлэлт,тамхигүй орчин зэрэгт хяналттавьж эерэгсайнаар нөлөөлөх
 7. Сургуулийн захиргаа, тэнхимүүдтэй хамтран ажиллах
 8. Оюутан залуусийн дунд нийгэм соёл, урлаг спорт, оюуны тэмцээн уралдаан тогтмолзохин байгуулах

Гуравдугаар бүлэг: Үйл ажиллагааны үндсэн зарчим

 1. ОХ нь үйл ажиллагаандаа ардчилсан зарчмыг удирдлага болгож оюутнуудын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж, нас, бие, сэтгэхүйн онцлогийг харгалзан ажиллана.
 2. Оюутан хоорондын харилцан мэдээлэл санал бодол солилцох бүх талын бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлыг зохион байгуулна.
 3. Оюутан ба сургуулийн удирдлагыг холбож, оюутны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллана.
 4. ОХ нь гадаад, дотоод их дээд сургууль, коллеж, оюутны байгууллага болон бусад олон нийтийн байгууллагуудтай харилцаа тогтоон хамтран ажиллана.
 5. Монголын оюутны холбооны албан ёсны гишүүн байж гишүүнчлэлээрээ дамжуулан, боловсролын төрийн захиргааны байгууллагаар өөрсдийн санал гомдлоо шийдвэрлүүлнэ.
 6. Оюутны холбоо нь Монгол улсын Үндсэн хууль, монголын оюутны холбооны дүрэм болон бусад холбогдох дүрэм журам, хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна.

Дөрөвдүгээр бүлэг: Бүтэц зохион байгуулалт, гишүүнчлэл

 1. ОХ нь 8-20 оюутны бүрэлдэхүүн бүхий гишүүнтэй байна.
 2. ОХ нь гишүүнчлэлийн 3 хэлбэртэй байна.
 • Хүндэт гишүүн. ОХ-ны үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг эрдэмтэн багш, эмчийг хүндэт гишүүнээр сонгон өргөмжлөл олгоно.
 • Үндсэн гишүүн. ОХ-ны үйл ажиллагаанд 1 жил буюу түүнээс дээш хугацаагаар тогтмтол оролцсон оюутанд гишүүнчлэлийн үнэмлэх олгож, үндсэн гишүүнд тооцно.
 • Дэмжигч гишүүн. ОХ-ны үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг оюутныг дэмжигч гишүүнд тооцно.

3. Гишүүн дараах эрх үүрэгтэй.

 • ОХ-ны удирдлагад сонгогдох, сонгох
 • ОХ-ны удирдлага үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авах
 • ОХ-ны үйл ажиллагаатай холбогдуулж байр сууриа чөлөөтэй илэрхийлэх
 • ОХ-ноос зохион байгуулж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох
 • ОХ-ны үйл ажиллагааны харъяа бүлэг байгуулах
 • ОХ-ны гишүүн нь оюутны бусад байгууллагын гишүүн байж болохгүй
 • ОХ-ны гишүүд нь гишүүнчлэлийн хураамжийг төлж байх
 • ОХ-ны гишүүн нь сонгогдох ба түтгэлзүүлэх эрхтэй

Оюутны хуралдаан

 1. ОХ-ны эрх барих дээд байгууллага нь Оюутны нэгдсэн хуралдаан байна.
 2. Оюутны нэгдсэн хуралдаан нь жилд хоёр удаа болно.
 3. Хуралдаанд нийт оюутнуудын төлөөлөгчид сонгогдон оролцоно.
 4. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг ОХ тогтоож хуралдаан хуралдахаас 14-с доошгүй хоногийн өмнө нийт оюутнуудад танилцуулна.
 5. Оюутны хуралдаан нь оюутнуудтай холбоотой аливаа асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэх бөгөөд дүрэмд өөрчлөлт оруулах, ОХ-ны дарга, гишүүдийг сонгох, гүйцэтгэх албаны ажлын тайлан, цаашдын зорилт, зохион байгуулалтын асуудал зэргийг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.
 6. Хуралдаан нь бүх сонгогдсон төлөөлөгчдийн 2/3-с дээш хувь ирсэн тохиолдолд хүчинтэй байна.
 7. Нийт оюутны 25-с доошгүй хувь нь шаардсан тохиолдолд ээлжит бус хуралдааныг, 14-с доошгүй хоногийн өмнө зарлан хуралдуулна .

Гүйцэтгэх алба

 1. Хуралдаан хоорондын ОХ-ны өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх алба зохион байгуулна.
 2. Гүйцэтгэх алба нь ОХ-ны дарга болон гишүүдээс бүрдэнэ.
 3. Гүйцэтгэх албаны гишүүдийг ОХ-ны дарга санал оруулж, хуралдаанаар төлөөлөгчдийн олонхийн саналаар сонгоно.
 4. Гүйцэтгэх алба нь 7-14 хоногт нэгээс доошгүй удаа хуралдана.
 5. Хуралдааныг гишүүдийн 2/3-с доошгүй ирцтэй тохиолдолд хүчинтэйд тооцно.
 6. ОХ-ны үйл ажилагааны цаг үеийн бодлогыг гүйцэтгэх албаны гишүүдийн олонхийн саналаар тогтоон хэрэгжүүлнэ.
 7. Гүйцэтгэх албаны ажлын төлөвлөгөөг батлах, гишүүний татварын хэмжээг тогтоох асуудлыг ОХ шийдвэрлэн тогтооно.

Санхүүжилт

1. ОХ-ны санхүүжилт дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ.

А. Гадаад, дотоодын байгууллага, иргэдээс оруулах хандив

Б. Өөрийн үйл ажиллагаанаас олох орлого

В. ОХ-ны санхүүг захиран зарцуулах эрхийг ОХ-ны дарга хариуцна.

Зургаадугаар бүлэг: Хяналт

 1. ОХ нь өөрийн тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, бэлэгдэл туг, дуутай байна.
 2. Бэлэгдэл болон дууны үг аяыг ОХ-ны хурлаар батална.
 3. ОХ-ны тамга, тэмдэгийг зөвхөн албан бичиг, тогтоол заавар, гэрээ болон тамга дардас хэрэглэх журмын дагуу хэрэглэнэ.

1

"ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ-2017" эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал

Газарчин дээд сургуулийн захирал А.Дамдинбазар агсны дурсгалд зориулсан "ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ-2017" эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал 2017 оын 11 сарын...

2

"Дээлтэй монгол" өдөрлөгт багш, оюутан та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна.

2017 оны 11-р сарын 20 ноос 2017 оны 11-р сарын 24 хооронд СӨББ-ын 3-р курс-ээс зохион байгуулж буй "Дээлтэй монгол" өдөрлөгт багш, оюутан та бүхнийг өргөнөөр оролцохы...

3

​Газарчин дээд сургуулийн оюутнууд БНХАУ-ын Манжуур хотод урлагийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөлөнбуйр аймгийн Манжуур хотноо болсон Орос, Монгол, Хятад гурван орны хамтарсан хүүхэд залуучуудын фес...

4

2017 оны 11 сарын 01ны өдрийн Эртэч Газарчин аяны зочноор "Баярлалаа төв ТББ"-ийн зөвлөх багш "Тунараа төв"-ийн захирал П.Тунараа "Далд ухамсар" сэдвээр уригдлаа

Эртэч Газарчин аяны хүрээнд энэ удаагийн зочноор, нийтийн далд ухамсрыг сэрээх "Баярлалаа төв ТББ"-ийн зөвлөх багш "Тунараа төв"-ийн захирал П.Тунараа "Далд ухамсар" с...

5

Газарчин дээд сургуулийн нэрэмжит Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээний удирдамж

Газарчин дээд сургуулийн нэрэмжит Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээний удирдамж

6

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй