Дүрэм, журам номын сан


ГАЗАРЧИН МЕНЕЖМЕНТИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН

НОМЫН САНГИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Газарчин дээд сургуулийн номын сан (цаашид номын сан гэнэ) нь сургуулийнхаа эрхэм зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд багш, ажилтан, докторант, магистрант болон оюутнууд /цаашид уншигч гэнэ/-ыг номын сангийн бүх талын үйлчилгээгээр хангаж ажиллах үйлчилгээний түшиц газар, бие даан суралцах таатай орчин мөн.

1.2. Номын сан нь Монгол улсад дагаж мөрдөж буй хууль тогтоомж, БСШУЯ, Газарчин дээд сургуулиас гаргасан дүрэм журам, заавар, номын сангийн талаархи эрх зүйн баримт бичгүүд, стандарт болон энэхүү дүрмийг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгоно.

1.3. Номын сан нь сургуулийн төсөв болон бусад эх үүсвэрээссанхүүжих бөгөөд тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн номын сангийн тэмдэг, бүртгэл, маягтуудыг хэрэглэнэ.

Хоёр. Бүтэц зохион байгуулалт, санхүүжилт

2.1. Батлагдсан бүтэц, зохион байгуулалтын дагуу ахлах номын санч, номын санчдыг Газарчин дээд сургуулийн захирлын тушаалаартомилж, чөлөөлнө.

2.2. Номын сангийн үйлчилгээг дор дурдсан арга хэлбэрээр зохион байгуулна. Үүнд:

  • Уншлагын танхимаар үйлчлэх;
  • Чөлөөт сонголтын танхим, цахим номын сангаар үйлчлэх;
  • Гэрээр ном олгох;
  • Тогтмол хэвлэлээр үйлчлэх;
  • Ном солилцоогоор үйлчлэх;
  • Ном зүй, лавлагаа мэдээлэлээр хангах;
  • Мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг уншигчдын дунд зохион байгуулах

2.3. Газарчин дээд сургуулийн захиргаа нь номын санг зориулалтын байр, ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээр байнга баяжуулах хөрөнгийн эх үүсвэр, номын сангийн үйлчилгээнд шаардагдах техник, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, уншигчдад үйлчлэх тав тухтай орчинг номын сангийн үйлчилгээний стандарт (MNS 5742:2007)-д нийцүүлэн бүрдүүлнэ.

2.4. Номын сан нь номын сангийн зөвлөлтэй байна.

2.5. Номын сан нь ажлын тайлангаа тогтоосон журмын дагуу жил, улирал, сар тутам гаргаж Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захиралд тайлагнана.

2.6. Номын сан нь сард нэг удаа ариун цэвэр, дотоод ажлын өдөртэй байна.

2.7. Номын сан нь доорх эх үүсвэрээр санхүүжнэ. Үүнд:

2.7.1. Сургуулийн төсөв;

2.7.2. Гадаад дотоодын байгууллага, иргэдээс өгсөн хандив тусламж;

2.7.3. Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөр;

2.7.4. Хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн бусад орлого.

Гурав. Номын сангийн үүрэг

Номын сан нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

3.1. Номын сан нь үйл ажиллагаагаа холбогдох эрх зүйн актын хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар, үйлчилгээний чанарын өндөр түвшинд явуулах

3.2. Номын сангийнсан хөмрөгийг сургуулийн сургалтын чиглэл, агуулгын шаардлагад нийцүүлэн ном, хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээртогтмол баяжуулж, зохион байгуулан, уншигчдын мэдээллийн эрэлт хэрэгцээг хангах;

3.3. Сургуулийн мэргэжлийн тэнхимүүдтэй хамтран сан хөмрөгийн хангамж, эргэлтэнд судалгаа хийн, сайжруулах арга хэмжээ авах;

3.4. Номын сангийн үйлчилгээнд орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэн, цахим сан хөмрөг, лавлагаа мэдээллийн аппаратаар уншигчдадүйлчлэх;

3.5. Номын сангийн сан хөмрөгийгстандартад заасан нөхцөлд, орчинд хадгалж, хамгаалах;

3.6. Төрөлжсөн ном зүйн лавлах, картын сан, гарын авлага боловсруулан лавлагаа ном зүйн үйлчилгээ явуулах;

3.7. Номын сангийн нэгдсэн болон нэг бүрчилсэн , өдөр тутмынбүртгэлийг зохих журмын дагуу тогтмол хөтлөн, тайлан мэдээ гаргах;

3.8. Номын сан хөмрөгийн тооллогыг зохих журмын дагуу явуулах;

3.9.Ном, хэвлэлийг сэлбэн засварлах;

3.10. Уншигчдад ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг ашиглах арга барил эзэмшүүлэх,ном зүйн мэдлэг олгоход (мэдээлэл эрж хайх, хүлээн авах, ашиглах г.м)-д туслалцаа үзүүлэх;

3.11. Гадаад,дотоодынномын сангуудтай харилцаж, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх, номын үзэсгэлэн яармагт оролцох, номын сан хоорондын ном солилцоог хөгжүүлэх.

Дөрөв. Номын сангийн эрх

Номын сан нь дараах эрхтэй. Үүнд:

4.1. Батлагдсан төсөв хөрөнгийг Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирлын хяналтанд зориулалтын дагуу зарцуулах,санал боловсрууланшийдвэрлүүлэх;

4.2. Сургуулийн захиргааны зөвшөөрлийг үндэслэн номын сангийн хэрэгцээнээс илүү ном хэвлэлийг солилцох, худалдах, утга агуулга, эдэлгээний улмаас хуучирсан ном хэвлэлийг холбогдох бүртгэлээс хасах;

4.3. Чухал хэрэгцээт ном хэвлэлийг худалдан авах, иргэд байгууллагаас бэлэглэж хандивласан ном хэвлэлийн бүтээгдхүүнийг зохих журмын дагуу боловсруулах, номын солилцоо хийх зэргээр номын сангийн сан хөмрөгөө баяжуулж,сан хөмрөгийн эргэлтийг сайжруулах;

4.4. Номын сан хоорондын ном солилцооны гэрээ байгуулан ном, хэвлэл, мэдээллийн бусад материалыг солилцох замаар үйлчилгээнийхээ боломжийг өргөтгөх;

4.5. Уншигчийн алдаж үрэгдүүлсэн ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг “Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном хэвлэлийг төлүүлэх журам”-ын дагуу төлүүлэх;

4.6. Дотоод, гадаадын номын сан, холбогдох байгууллага, иргэдтэй хамтран ажиллах, ажлын туршлага солилцон, нэвтрүүлэх

4.7. Номын сангийн онцгой ачааллын үед /сан хөмрөгийг нүүлгэх, шилжүүлэх, тооллого хийх гэх мэт/ сургуулиас нэмэгдэл туслалцаа авах.

Тав. Ахлах номын санчийн эрх, үүрэг

5.1. Ахлах номын санч нь сургуулийн Эрдэм шинжилгээ хариуцсан дэд захирлын удирдлаганд ажиллах бөгөөд дараах эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

5.1.1. Номын сангийн санхүүжилтийг тушаал тогтоомжийн дагуу харъяалах шатны удирдлагын хяналттайгаар зарцуулах;

5.1.2.Номын сангийн төсвийг боловсруулан,сургуулийн төсөвт тусгуулах, санал оруулах;

5.1.2. Номын санчдыг ажилд томилох, чөлөөлөх, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх асуудлыг сургуулийн захиргаанд тавьж, шийдвэрлүүлэх.

5.2. Ахлах номын санч нь дараах үүрэгтэй. Үүнд:

5.2.1. Номын сангийн үйлчилгээгстандартын дагуу, мэргэжлийн төвшинд явуулахадхяналт тавин, өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах;

5.2.2. Номын санчдын ажлын үр дүнг ажлын тайлан, үүрэг даалгаврын гүйцэтгэл, оюутны саналыг үндэслэн бодитой дүгнэх.

Зургаа. Номын санчийн эрх үүрэг

6.1. Номын сангийн ажилтанууд нь ахлах номын санч, номын санчгэсэн албан тушаалд ажиллана.

6.2. Номын санч нь ахлах номын санчийн удирдлагад ажиллах бөгөөд дараахэрх эдэлнэ:

6.2.1. Сургуулийн болон номын сангийн үйл ажиллагааны талаар үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, холбогдох байгууллагад санал хүсэлт тавих;

6.2.2. Мэргэжлээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа авах;

6.2.3. Номын сангийн дүрэм, журам зөрчсөн уншигчдад зохих журмын дагуу хариуцлага хүлээлгэх (номын сангаар үйлчлэх эрхийг түр хасах, хохирлыг нөхөн төлүүлэх г.м)

6.3. Номын санч дараахүүргийг хүлээнэ. Үүнд:

6.3.1 Номын санч нь сургуулийн захиргаатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасанүүргийг хангажажиллана.

6.3.2 Улирал бүрийн эхний 7 хоногийн дотор ажлын төлөвлөгөө гарган ахлах номын санчаар батлуулж, улирлын эцэст ажлаа тайлагнана.

Долоо. Уншигчийн эрх, үүрэг

7.1. Уншигч нь дор дурдсан эрх эдлэнэ.

7.1.2. Газарчин дээд сургуулийн профессор, багш, ажилтан, оюутанууд тус номын сангийн уншигчийн үнэмлэх нээлгэн, үйлчлүүлэх;

7.1.2.Номын сангийн үйлчилгээний дотоод журамд заасны дагуу гэрээр ном авах, хуулбар хийлгэх;

7.1.3.Номын сангаас зохион байгуулж буй соёл олон нийтийн ажилд оролцох;

7.1.4.Номын сангийн нэмэлт үйлчилгээг төлбөртэй авах;

7.1.5.Номын сангийн үйлчилгээний талаар санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх;

7.1.6. Уншигчийн эрх зөрчигдвөлэрх бүхий албан тушаалтанд гомдол гаргах.

7.2.Уншигч нь дараах үүрэг хүлээнэ.

7.2.1.Номын сангийн дүрэм болон үйлчилгээний дотооджурмыг дагаж мөрдөх;

7.2.2. Номын сангаас ашиглаж буйном хэвлэлийн бүтээгдэхүүний хуудас бүрэн, бүтэн байгаа эсэхийг шалган авч, буцааж өгөхдөө шалгуулах;

7.2.3. Гэрээр авсан номын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, хугацаанд нь буцааж байх;

7.2.4. Номын сангийн ном, хэвлэл, хэвлэмэл бус материалыг гэмтээх ба үрэгдүүлбэл “Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном, хэвлэлийг төлүүлэх журам”-ын дагуу төлж номын санг хохиролгүй болгох;

Захирлын 2011 оны 12 сарын 28 өдрийн

56 дугаар тушаалын 2. дүгээр хавсралт

ГАЗАРЧИНДЭЭД СУРГУУЛИЙН НОМЫН САНГИЙН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДОТООД ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэл vндэслэл

1.1. Монгол Улсын Сангийн сайд, БСШУ-ны сайдын хамтарсан 357/406 дугаар тушаал, Газарчин дээд сургуулийн дvрмийн ..... дахь заалт, Газарчин дээд сургуулийнномын сангийн дvрмийг vндэслэн номын сангийн vйлчилгээ, тvvнтэй холбогдсон vйл ажиллагааг зохицуулахад энэхvv журмыг мєрдлєг болгоно.

1.2. Журмын зорилго нь Газарчин дээд сургуулийнномын сангийн vйлчилгээний vйл ажиллагааг зохицуулж, сайжруулахад оршино.

1.3. Энэхvv журмыг Газарчин дээд сургуулийнномын сангийн vйлчилгээнд мєрдєж ажиллана.

Хоёр. Номын сангийн vйлчилгээ

2.1. Газарчин дээд сургуулийн номын сан нь єєрийн профессор багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, докторант, магистр, оюутан, сургуулийн ажилтан нарт vйлчилнэ.

2.2. Сургуулийн захиргааны зөвшөөрөлтэйгээр гадны байгууллагын ажилтан болон иргэдэд үйлчилж болно.

2.3. Уншигчид номын цаасан болон электрон каталогийг дотоод сүлжээ: http://192.168.0.35 / хаягаар орж ашиглана.

2.4. Номын сангийн ажилтан нь интернет болон электрон каталоги ашиглан уншигчдад лавлагаа-мэдээлэл єгч vйлчилнэ.

2.5. Уншигч нь хичээлийн жилийн улирал бvрд номын сантай номын тооцоо хийх ба сургуулиас шилжсэн, гарсан, тєгссєн, уншигчийн үнэмлэхээ гээсэн тохиолдолд тойрох хуудас зуруулна.

Гурав. Уншлагын танхимын vйлчилгээ

3.1. Тус номын сангийн уншигчийн үнэмлэхболон ажлын газрын vнэмлэхийг vндэслэн ном, сурах бичиг, диссертаци, хураангуй, магистрийн ажил болон тогтмол хэвлэлийг зєвхєн уншлагын танхимаар vйлчилнэ.

3.2. Номын сангийн дvрэм, дотооджурмыг баримталж номын санчийн шаардлагыг биелvvлж vйлчлvvлнэ.

3.3. Уншигч нь уншлагын танхимаар уншихаар авсан ном хэвлэлийн бvрэнбvтэн байдлыг хариуцна.

3.4. Уншигч нь уншлагын танхимын ном, сурах бичгийг хувилан олшруулжавахдаа номын санчаас зєвшєєрєл авч сургуулийн хувилах vйлчилгээгээр vйлчлvvлнэ.

3.5. Диссертаци, магистр, баклаварын ажлыг хувилан олшруулж авахыг хориглоно.

3.5. Хэрэв уншигч ном, сонин, тогтмол хэвлэлийн хуудаснаас урж тасдан гэмтээсэн тохиолдолд “Алдагдсан ном хэвлэлийгнєхєн тєлєх журмын’’-ын дагуу номын санг хохиролгvй болгоно.

3.6. Уншлагын танхимд гадуур хувцастай орох, бусдад саад болох, єєр хоорондоо ярих, тоглох, идэж уух зvйл авч орох, гар утсаар ярих, номын сангийн тоног тєхєєрємжийг эвдэж гэмтээх, бохирдуулахыг хатуу хориглоно.

3.7. Уншлагын танхимын ном, сурах бичиг болон гарын авлагыг зөвшөөрөлгүйгээр гэрээр авч явсан тохиолдолд нэгхоногийн 500 тєгрєгєєр тооцож тєлбєр тєлнє.

3.8. Номын сангийн дvрэм, үйлчилгээний дотоод журмыг зєрчсєн тохиолдолд уншигчийнэрхийг нэгсараас нэг жил хvртэлх хугацаагаар хасах хvртэл арга хэмжээ авна.

Дєрєв. Гэрээр ном олгох vйлчилгээ

4.1. Гэрээр ном олгох vйлчилгээг оюутан, магистрант, докторант, суралцагчдадиргэний vнэмлэх, оюутны үнэмлэх, профессор багш, ажилтан нартажлын газрын vнэмлэхийг vндэслэн уншигчийн карт нээж ном, сурах бичиг гарын авлагыг гэрээр төлбөртэй олгож vйлчилнэ.

4.2. Гэрээр ном олгохдоо номын тоо ширхэг, эрэлт хэрэгцээгхаргалзан 1-5 нэр тєрлийн ном хэвлэлийг доорхи хугацаанд олгоно.

- Багш, магиструудад10 хоног хүртэл хугацаагаар;

- Оюутануудад3 хүртэл хоногийн хугацаагаар

4.3. Сан хөмрөгт байгаа ном сурах бичиг нь хоёроос доош хувьтай байвал гэрээролгохгvй бєгєєд уншигч нь заасан хугацаанд номоо ашиглаж дуусаагvйбол номын санчид бvртгvvлэн дахин хугацааг сунгаж ашиглана.

4.4. Заасан хугацаанд номын тооцоо хийгээгvй буюу алдаж vрэгдvvлбэл номын санчид мэдэгдэх ба vрэгдvvлсэн номын тєлбєрийг сарын дотор барагдуулаагvй бол уншигчийн vйлчилгээний эрхийг хасна.

4.5. Гэрээр ном олголтын үйлчилгээг үйлчилгээний номын санч бүртгэх дэвтэр хөтлөн, орлогыг цаг тухайд нь санхүүд тушааж, 7 хоног бүр тайланг гаргана.


Тав. Номын сангийн ажиллах цагийн хуваарь

5.1. Номын санг дараах цагийн хуваариар ажиллана.

Даваа–Баасан гарагт 07.40 -12.00, 12.30-16.10 цаг

Бямба, Ням гарагтамарна.

Зургаа. Номын сангийн ном хэвлэлийг нєхєн тєлvvлэх:

6.1. Ном хэвлэлийг нєхєн тєлvvлэхдээБоловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны415 дугаар тушаалаарбатлагдсан “Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном, хэвлэлийг тєлvvлэх журам”-ыг мєрдєнє.

6.3. Ном хэвлэлийн нєхєн тєлvvлэх vйл ажиллагааны хэрэгжилтэд ахлах номын санч, нягтлан бодогч нар хяналт тавина.

6.4. Ном, хэвлэлийн хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус материалыг vрэгдvvлсэн, ихээр гэмтээсэн. Vvнд:
-Ном хэвлэлийн 5-аас дээш хуудас урагдаж гэмтсэн;
-Хавтас нь бvрэн салж ашиглах боломжгvй болсон;
-Номын хуудас дээр зурж тэмдэглэсэн;
-Зураг, схем, диаграммыг тасдаж авсан;
-CD, аудио, видео хуурцагматериалыг дахин ашиглах боломжгvйболгон гэмтээсэн тохиолдолд ижил хувь (зохиогч, хэвлэсэнон нь тохирсон) буюу дараагийн онуудад хэвлэгдсэн аль нэг хувиар нєхєнтєлж хохирлыг барагдуулна.

6.5. Номын ижил хувь олдоогvй буюу хэрэглэгчийн авч ирсэн ном зохих шаардлагыг хангаагvй тохиолдолд номын сангийн фонд бvрдvvлэлтэд шаардлагатайтєлбєрт авах номын жагсаалтыг vндэслэн нэг номыг хоёр ширхэг номоор нєхєн тєлж болно. Номын тєлбєрт авч болох номын жагсаалтыг жил бvр номын сангаас шинэчлэн гаргана.

6.6. Номын тєлбєрт хуулбарласан ном хэвлэл, бичлэгийн стандарт хангаагvй CD, аудио, видео хуурцагийг авахгvй.

6.7. Тогтмол хэвлэл, сонин, сэтгvvл vрэгдvvлсэн, гэмтээсэн тохиолдолд уг хэвлэлийн зохих дугаарыг нєхєн тєлнє.
6.8. Номын санчаас дутсан номын тєлбєрийг барагдуулахдаа алдсан номын ижил хувийг авах эсвэл уг номын агуулга, vнийг харгалзан vзэж тvvнтэй дvйцэхvйц нэг ширхэг номыг авна.

6.9. Уншигч vрэгдvvлсэн ном, материалынхаа тєлбєрийг мєнгєн хэлбэрээр барагдуулах тохиолдолд vнийн дvнг гурав нугалан тєлvvлнэ.

6.10. Уншигчийн vрэгдvvлсэн ном, материалд зах зээлийн vнэлгээ тогтоогоогvй тохиолдолд дахин vнэлэх комиссын шийдвэрээр vнэлгээ тогтоожхохирлыг уг шийдвэрийн дагуу гvйцэтгэнэ.

6.11. Номын тооллогоор номын санчдаас дутагдсан номын тєлбєрийгбарагдуулахдаа vнийн дvнгийн 15%-ийн номын эрсдэлд тооцожтєлбєрєєсхасна. Цєєн хувьтай, ховор ном энд хамаарахгvй.

Долоо. Ном хэвлэлийг дахин vнэлэх

7.1. Ном хэвлэлийг дахин vнэлэхдээ Сангийн сайд, БСШУЯ-ны 2006 оны 357/406 дугаар хамтарсан тушаалыгбаримтална.

7.2. Алдагдсан болон vрэгдсэн ном хэвлэлийг дахин vнэлэхдээ захирлын тушаалаар ном хэвлэлийг дахин vнэлэх комисс байгуулждахин vнэлнэ. Комиссын бvрэлдэхvvн таван хvний бvрэлдэхvvнтэй байна.

7.3. Номын тооллогын vед шаардлагатай зарим ном хэвлэлийг дахин vнэлнэ.

Найм. Номын сангийн тєлбєрт vйлчилгээ

8.1. Номын сан нь дор дурдсан тєлбєрт vйлчилгээг явуулна.Vvнд:

8.2.1. Газарчин дээд сургуулийн нийтпрофессор багш, ажилтан, оюутнуудад уншигчийн үнэмлэхийг 500 тєгрєгєєр нээж vйлчилнэ.

4.3. Гэрээр ном, материал олгох үйлчилгээний төлбөрт нэг номыг нэг хоногийн 300 төгрөгөөр төлбөр тооцно.

8.2.2. Уншигч нь гэрээр ном, материалыг ашиглаххугацаа хэтрvvлсэн хоног тутамд ном тус бvрт 500 тєгрєгийн торгууль ноогдуулна.

8.2.3. Номын сангийн уншлагын танхимаас зєвшєєрєлгvй ном авч явсан тохиолдолд хоног тутамд ном тус бvрт 500 тєгрєгийн торгууль ноогдуулна.

8.3. Номын сангийн уншигчийн карт нээх, номын хугацаа хэтрvvлсэн торгуулийн тєлбєрийг тухайн нэгж дээр ажиллаж буй номын санч уншигчтай тооцоо хийж баримт олгоно.

8.4. Тухайн нэгжийгхариуцан ажиллаж буй номын санч нь тєлбєрт vйлчилгээний орлогыг долоо хоног тутамд сургуулийн санхүүд тушаана.

8.6. Номын сангийн тєлбєрт vйлчилгээ болон торгуулын хураамжийн орлогыг дараах зориулалтаар зарцуулна. Vvнд:

8.6.1. Номын санд эрэлт хэрэгцээ ихтэй, олдоц багатай, дахин хэвлэгдэх боломжгvй ном, сурах бичгийг хямд vнээр багш, оюутнуудын гар дээрээс худалдан авах;

8.6.2. Номын сангаас сар бvр эрхлэн гаргадаг “Шинэ номын мэдээ, мэдээлэл”-ийг хэвлэн гаргах зардалд;

8.6.3. Элэгдэж хуучирсан ном, сурах бичиг, гарын авлагыг єєрсдийн хvчээр сэлбэн засварлах.

8.8. Тєлбєрт vйлчилгээний орлогын ахлах номын санч хянан зарцуулж, зарцуулалтын тайланг Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захиралд тайлагнана.

1

"ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ-2017" эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал

Газарчин дээд сургуулийн захирал А.Дамдинбазар агсны дурсгалд зориулсан "ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ-2017" эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал 2017 оын 11 сарын...

2

"Дээлтэй монгол" өдөрлөгт багш, оюутан та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг уриалж байна.

2017 оны 11-р сарын 20 ноос 2017 оны 11-р сарын 24 хооронд СӨББ-ын 3-р курс-ээс зохион байгуулж буй "Дээлтэй монгол" өдөрлөгт багш, оюутан та бүхнийг өргөнөөр оролцохы...

3

​Газарчин дээд сургуулийн оюутнууд БНХАУ-ын Манжуур хотод урлагийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Хөлөнбуйр аймгийн Манжуур хотноо болсон Орос, Монгол, Хятад гурван орны хамтарсан хүүхэд залуучуудын фес...

4

2017 оны 11 сарын 01ны өдрийн Эртэч Газарчин аяны зочноор "Баярлалаа төв ТББ"-ийн зөвлөх багш "Тунараа төв"-ийн захирал П.Тунараа "Далд ухамсар" сэдвээр уригдлаа

Эртэч Газарчин аяны хүрээнд энэ удаагийн зочноор, нийтийн далд ухамсрыг сэрээх "Баярлалаа төв ТББ"-ийн зөвлөх багш "Тунараа төв"-ийн захирал П.Тунараа "Далд ухамсар" с...

5

Газарчин дээд сургуулийн нэрэмжит Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээний удирдамж

Газарчин дээд сургуулийн нэрэмжит Увс, Баян-Өлгий, Ховд аймгуудын хоорондох сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах нөхөрсөг тэмцээний удирдамж

6

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй