Багш нарын бүтээл

ИТТ-н багш нарын бүтээл

Багш нарын нэрс

Гаргасан ном сурах бичиг

Иван Батжаргал

 • 2013 онд Инженер технологийн тэхимийн танилцах дадлагын удирдамж,технологийн дадлага,үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.
 • 2013 онд ашигт малтмал баяжуулалтын технологич инженер мэргэжлийн баклаврын төгсгөлтөнд мэлтгэх гарын авлага
 • 2014 онд мшигт малтмал баяжуулалтын мэргэжлийн гарын авлага

Чойжилжав

Рэнсмаа

 • Ч.Рэнсмаа, Геодизи 1,2 хичээлийн дадлагын програм, 2014
 • Ч.Рэнсмаа, Геодезийн сурах бичиг, УБ, 2014
 • Ч.Рэнсмаа,Геодезийн хээрийн хэмжилтийн гарын авлага, УБ 1995
 • Ч.Рэнсмаа,Геодезийн лабораторийн ажлын гарын авлага УБ 2008
 • Ч.Рэнсмаа,Геодези-1 нэгдүгээр хэвлэл , УБ 2009
 • Ч.Рэнсмаа,Геодези-2,Сорлын эмхэтгэл

Пүрэжаргал

Хатанбаатар

 • 2015 онд Инженер технологийн тэнхимийн Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж

Бямбасүрэн

Отгонсүрэн


 • Англи хэлний төгсөлтийн бичгийн шалгалтад бэлтгэх тестийн гарын авлага УБ,2003 он /З.Баттулга,Ө.Ундрах,С.Бямбацэрэн нартай хамт/
 • Англи хэлний төгсөлтийн ярианы шалгалтад бэлтгэх текстийн гарын авлага УБ,2003 он З.Баттулга,Ө.Ундрах,С.Бямбацэрэн нартай хамт/
 • Анхан шатны англи хэлний хичээлд зориулсан оюутны гарын авлага. УБ,2005 он /С.Ганчимэг, И.Дарьханд,Б.Баднааханд нартай хамт/
 • Уул уурхайн оюутандуудад зориулсан англи хэлний гарын авлага УБ 2016

Я.Туваан

 • 1.Гидро хөтлүүрийн хичээлийн гарын авлага Д.Нарабат багштай хамт 2008 он
 • 2.Суурин тоног төхөөөмжийн гарын авлага П.Чимэд багштай хамт 2010
 • 3. Баяжуулах тоног төхөөрөмжийн гарын авлага 2011он

П.Чимэд дамба

Цахилгаан хангамжийн сурах бичиг 2000он

ГАЗАРЧИН МЕНЕЖМЕНТИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМИЙН БАГШ НАРЫН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Боловсрол судлалын тэнхимийн эрхлэгч, магистр, дэд профессор: Ц.Удвал


Бүтээлийн жагсаалт

 1. Бага, дунд, ахлах бүлгийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр. 2008 он.
 2. Бэлтгэл бүлгийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр. 2009 он.
 3. Шоргоолж нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр . 2009 он
 4. Хамтдаа зураарай, урлаарай. 2013 он.
 5. СӨНХ-н судлах арга зүй. 2012 он
 6. ХСХЗүй хичээлийн лекцийн эмхтгэл. 2015 он.

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш. Доктор. Профессор. Н.Цэдэвсүрэн


Бүтээлийн жагсаалт:

Нэг. Эрдэм шинжилгээний ажил

1. "ЕБС-ийн сурагчдын хүмүүжлийн орчинг бүрдүүлэх онол арга зүйн асуудал"СХУ-ны дэд докторын зэрэг хамгаалсан Диссертаци УБ 1997 он 14 хх Удирдагч проф.Д.Шагдар Дэд проф.Д.Ванчигсүрэн

2."Сургалтын орчны тулгамдсан асуудлууд" Нэг сэдэвт зохиолын2-р хэсэг УБ., 1998 он.Ред.проф.Д.Шагдар

3."Сургууль хүмүүжлийн орчин" Цувралын 1-р дэвтэр УБ.,1997 он 2 хх Ред.Проф.Б.Жадамба

4."Багшийн ном" /Бага ангийн хүмүүжлийн ажлын арга зүй/ Цувралын 2-р дэвтэр УБ.,1998 он 2.5 хх Ред.Дэд проф.Д.Ванчигсүрэн

5."Багшийн ном" /Дунд ангийн хүмүүжлийн ажлын арга зүй/ Цувралын 3-р дэвтэр УБ.,1998 он 2.5 хх Ред.Дэд проф.Д.Ванчигсүрэн

6."Зохиогч та"Цувралын 4-р дэвтэр УБ.,1997 он 1.5 хх Проф.Д.Шагдар.Зөвлөх.Б.Робинсон

7."Сурагчдад нийгэм улс төрийн хүмүүжил олгох онол аргазүйн асуудал" Эрдэм шинжилгээний илтгэл" Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 1987 он. 0.5 ххКандидат пед .наукВ.С.Мягченков

8."Дунд сургуулийн хүмүүжлийн ажлыг ардын зан үйлд тулгуурлан зохион байгуулах нь"Эрдэм шинжилгээний илтгэл,(Монгол туургатны хүмүүжлийн ёс уламжлал ), олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл Улаанбаатар .1992 он.0.4 хх

9."ЕБС-ийн сургалтын орчны зарим асуудлаар хийсэн судалгаа"(Дорноговь аймгийн сургуулиудад хийсэн судалгааны үр дүн дээр) Монгол -Данийн Судлаачдын хамтарсан хурал. Улаанбаатар 1994 он1 хх.Зөвлөх дэд проф.Б.Жадамба.проф.Д.Шагдар

10."Монголын дунд боловсролын агуулга,технологийн шинэчлэл ба сурах бичиг"Олон улсын сургалтад тавьсан илтгэл .2000 он Унгар улсын Будапешт хот 0.3 хх Зөвлөх Р.Бандий

11."A handbook on textbook manuscript preparation by" Хамтарсан судалгааны тайлан Улаанбаатар 1997 он. 5хх Caridad A.Miranda

12."СӨБ сургалтын орчны судалгаа, зарим үр дүн"Илтгэл /ОУЭШ-ний бага хурал/ Улаанбаатар 2005 он 0,5 хх

13. Сурах бичиг БНХАУ -д хэвлэгдсэн Монгол судлалын үндэсний толь бичигт захиалгын дагуу бичсэн.Улаанбаатар 2004 он. 0,3 хх

14."Судлахууныг интеграчилах арга зүйн зарим асуудал"Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар.2008 0,3 хх

15."Сургалтын орчны арга судлалын үндэс" Судалгааны бүтээл Улаанбаатар.2009 5 хх Ред. Ч.Пүрэвдорж

16."Системийн онолд тулгуурласан сургалтын орчны загвар" Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл ОХУ, БГУ Улан-Удэ 0,4 хх

17."Сурах бичгийн онол арга зүйн зарим асуудал "Нэг сэдэвт зохиол Улаанбаатар.2001 он. 7 хх Ред.Р.Бандий

18."Сурагчдын хүмүүжлийн орчин бүрдүүлэх онол арга зүйн асуудал"Магистрийн дипломын ажил 1995 он. УБИС-ийн эрдмийн зөвлөлөөр хамгаалсан. 5хх Удирдагч проф

19."Менежментийн эхлэл"1-р дэвтэр Сурахбичиг 2005 он. 5 хх Ред.Проф.Б.Жадамба

20."Менежментийн эхлэл"2-р дэвтэр Сурахбичиг 2005 он. 4,5 хх Ред.Проф.Б.Жадамба

21."Сургалтын технологи"Хамтын бүтээл.2002 он. 4 хх.Ред. Г.Содномваанчиг

22."Сурах ,сургах орчны судалгаа"Нэг сэдэвт зохиол 2006 он. 5 хх Ред. Д.Ванчигсүрэн

23."Сургалтын онол арга зүйн шинэчлэлийн зарим асуудал" Нэг сэдэвт зохиол 2008 10 хх Ред. Ч.Пүрэвдорж

24."Монгол Улсын ерөнхий боловсролын сургалтын орчны тулгамдсан асуудлууд"Нэг сэдэвт зохиол 2010 20хх. Ред.Ч.Пүрэвдорж.Ш.Шагдар

25."Бие хүн төлөвшихүй ба боловсролы орчин"э/ш бүтээл 2005 он. 3 хх"Лавай" сэтгүүл

26."Сургалтын агуулгын хөгжил, шавь төвтэй сургалт сурах сургах орчин"э/ш бүтээл 2006 3хх"Оюуны хөтөч" Эрдэм шинжилгээний бичиг

27."Сургалтын технологийн шинэчлэлийн орчны судалгаа"э/ш бүтээл.2008 3 хх.Оюуны хөтөч.Эрдэм шинжил-гээний бичиг

28."Сургалтын хэрэгслийн судалгаа зарим үр дүн"э/ш бүтээл.2009 4 хх"Лавай" сэтгүүл

29."Дунд сургалтын агуулгын шинэчлэл ба орчны хөгжил" э/ш бүтээл 2009 4 хх МУИС-ийн э/ш бичиг

30." Монгол хүүхдийн төлөвшихүйн орчны уламжлал шинэчлэл"э/ш бүтээл 2009 4 хх"Гэр бүл сэтгүүлд"

31."Багшийн ур чадварын өсөлтийн судалгаа"э/ш бүтээл 2009 4 хх"Оюуны хөтөч" Эрдэм шинжилгээний бичиг

32."Сургалтын орчны тулгамдсан асуудлууд"э/ш бүтээл 2007 3хх"Оюуны хөтөч" Эрдэм шинжилгээний бичиг

33."Ерөнхий дунд боловсролын онол арга зүйн зарим асуудалд"э/ш бүтээл 2007 1.5хх Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал ¹16

34"Системийн онолд тулгуурласан сургалтын орчны загвар"э/ш бүтээл 2008 2хх Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал ¹22

35."Бие хүн төлөвшихүй ба сургалтын орчин" э/ш бүтээл 2012.3хх Гадаад хэл заах арга зүйн асуудал ¹29

36" Ерөнхий боловсролын сургалтын орчин бүрэлдэн тогтсон нь" э/ш бүтээл 2012 3хх"Оюуны хөтөч" Эрдэм шинжилгээний бичиг

37."Ерөнхий боловсролын сургалтын орчны давуу ба сул талууд" э/ш бүтээл 2012 2.5хх Газарчин дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл

Хоёр: Судалгааны чиглэлээр нийтлүүлсэн бүтээлүүд.

38."Эх оронч хүмүүжил гэж юу вэ ?" Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл"Сурган хүмүүжүүлэх ухаан" сэтгүүлийн 1987 оны ¹ 3.0.2 хх

39."Ахлах ангийн сурагчдын нийгэм улс төрийн идэвхийг судлах асуудалд" Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл "Сурган хүмүүжүүлэх ухаан" сэтгүүлийн 1988 оны ¹ 2 0.4 хх

40."Ертөнцийг үзэх шинжлэх ухааны үзлийг төлөвшүүлэхэд математикийн хичээлийн үүрэг" Орчуулга"Сурган хүмүүжүүлэх ухаан" сэтгүүлийн 1981 оны ¹ 6 Проф.Д.Шагдартай хамт.

41."Сурагчдад эх оронч интернационалч хүмүүжил олгох орчин үеийн асуудал"/Тэргүүн өгүүлэл/"Сурган хүмүүжүүлэх ухаан"сэтгүүлийн 1989 оны ¹ 5 /Тэргүүн өгүүлэл/

42."Сургуулийн хүмүүжлийн тогтолцоог өөрчлөх асуудалд"Э/ш өгүүлэл"Боловсрол" сэтгүүлийн 1991 он¹ 40.3 хх

43."Сургалтын орчны нөлөөллийн хүчин зүйлсийн зэрэглэлийг тогтоох нь" Э/ш өгүүлэл 1993 он "Сургалт" сэтгүүлд 0.2 хх

44."Сургалтын орчин"Э/ш өгүүлэл.1994 он "Сургалт" сэтгүүлд 0.2 хх

45."Шавь төвтэй сургалтын хүмүүжүүлэх чадавхи"Э/ш өгүүлэл"Сургалт"сэтгүүлийн 1995 оны ¹ 6 0.2 хх

46."Сургалтын хэрэглэгдэхүүн"Э/ш өгүүлэл “Сургалт” сэтгүүлийн 1995 оны ¹ 8 0.3 хх

47."Багшийн ур чадвар"Э/ш өгүүлэл “Сургалт” сэтгүүлийн 1995 оны ¹ 7 0.3 хх

48."Сургалтын технологийн шинэчлэл"Э/ш өгүүлэл"Сургалтын шинэчлэл"2001 оны ¹ 2, 3 2 хх

49."Сургалтын технологийн шинэчлэлийн сэтгэл зүйн асуудлууд"Э/ш өгүүлэл.2002 он"Сургалтын шинэчлэл"¹ 5.0.5 хх

50."Монголын сургалтын технологийн хөгжилд хийсэн судалгаа"Э/ш өгүүлэл"Сургалтын шинэчлэл" 2002 оны ¹ 1, 2 0.5 хх

51."Бие хүн төлөвшихүй ба боловсролыг орчин"Э/ш өгүүлэлБоловсролын онол арга зүйн сэтгүүл "Лавай"¹2 0,6 хх

52."Гэр бүлийн дотор хүүхдэд ёс суртахууны хүмүүжил олгох нь"Э/ш өгүүлэл.1985 он"Хүүхдийн хүмүүжил" сэтгүүлийн ¹ 4 0.3 хх

53."Хүнсний программыг сурагчдад хичээлээс гадуурх хүмүүжлийн ажлаар сурталчилах нь"Э/ш өгүүлэл 1985 он "Хүүхдийн хүмүүжил"сэтгүүлийн ¹ 5 0.3 хх

54."Сурагчдын хүмүүжилд гэр бүлийн нөлөөлөл"Э/ш өгүүлэл 1986 он "Хүүхдийн хүмүүжил"сэтгүүлийн ¹ 2 0.3 хх

55."Мэдээлэл ярилцлага аман сэтгүүл"Э/ш өгүүлэл 1986 он "Пионерийн удирдагч" сэтгүүлийн ¹ 4 0.4 хх

56."Сурагчдын бие даасан үйл ажиллагааг хөгжүүлэх асуудалд"Э/ш өгүүлэл"Хүүхдийн хүмүүжил"сэтгүүлийн 1986 оны ¹4 0.4 хх

57."Дорноговь аймгийн сургуулиудын тэргүүн туршлагаас"Э/ш өгүүлэл"Хүүхдийн хүмүүжил" сэтгүүлийн 1987 оны ¹7 0.4 хх

58."Сурагчдын байгууллагын туршлагаас"Э/ш өгүүлэл"Хүүхдийн хүмүүжил" сэтгүүлийн 1988 оны ¹ 30.3 хх Гурав. Үндэсний ба бүсийн чанартай хурал, семинарт тавьсан эрдэм шинжилгээний илтгэлүүд.

59."Хүүхдийн хүмүүжлийн ажилд нэвтэрч буй шинэ арга туршлага" Э/ш илтгэл Хүүхдийн байгууллагын зөвлөлгөөн 0,3 хх

60."Зах зээлийн үеийн нийгмийн сөрөг үзэгдэл хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж байгаа нь" Э/ш илтгэл 1992 оны 6-р сарДорноговь аймагт болсон бүсийн зөвлөлгөөнд0.5 хх

61."Судалгааны арга зүй" Э/ш илтгэл 1999 он Бүсийн сургалтад тавьсан илтгэл 0.3 хх Д.Ванчигсүрэн

62."Хичээл хоорондын холбоо" Э/ш илтгэл 1999 он Бүсийн сургалтад тавьсан илтгэл 0.3 хх

63."Сурах бичгийн зохиомж, сурах бичиг ямар байх вэ ?" Э/ш илтгэл 2000 он Сурах бичгийн зохиогчдын семинарт тавьсан илтгэл 0.3 хх

64."Сурах бичийн хяналт үнэлгээ шинжилгээ" Э/ш илтгэл 2000 он.Сурах бичгийн зохиогчдын семинарт тавьсан илтгэл 0.2 хх

65."Сурах бичгийн материалын дидактик боловсруулалт" Э/ш илтгэл 2000 онСурах бичгийн зохиогчдын семинарт тавьсан илтгэл 0,2 хх

66."Сургуулийн номын сан мэдээллийн төв болох нь" Э/ш илтгэл 2003 он Дархан хотод болсон бүсийн сургалт 0.5 хх

67."Номын сангийн менежерийн ур чадвар" Э/ш илтгэл 2003 он Дархан хотод болсон бүсийн сургалт 0.5 хх

68."Менежерийн харилцааны эв дүйн асуудал" Э/ш

илтгэл 2003 он Дархан хотод болсон бүсийн сургалтад 0.5 хх
 

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.магистр. дэд профессор. Т.Дамжин


Бүтээлийн жагсаалт

1." Хөрс судлал"хичээлийн гарын авлага. 2004 он.

2. Аялал жуулчлалын асуудлууд . 2006 он.

3." Зураг зүйн дасгал ажил "гарын авлага. 2012 он.

4. Монгол орны газар зүйн тайлбар толь бичиг. 2013 он.


Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.магистр. дэд профессор . О.Үүрийнтуя


Бүтээлийн жагсаалт:

 1. Харилцааны хичээлийн боловсруулалт.УБ.2010 он.
 2. Бэлтгэл бүлгийн сургалтын хөтөлбөр. УБ.2014 он.
 3. Зүйр цэцэн үгийн эмхтгэл. УБ. 2016 он.

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш. магистр. дэд профессор.С.Тулга


Бүтээлийн жагсаалт:

 1. “Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн ядуурлын асуудалд” УБ.,1999. /баклаварын ажил/
 2. “Монгол дахь ядуурал ба ядуучуудын асуудлыг социологийн үүднээс шинжлэх нь ” УБ 2000 он /магистрын ажил/
 3. Оюутны диплом, курсын ажил, бие даалт бичих арга зүйн зөвлөмж /багш оюутнуудад зориулсан гарын авлага/ УБ 2004 он
 4. “Харилцааны соёл хичээлийн дасгал ажлын эмхэтгэл” /гарын авлага/3 дахь хэвлэл
 5. “Аялал жуулчлалын салбарт үгэн бус харилцааг харгалзан үзэх хэрэгцээ шаардлага” /гарын авлага/ УБ 2007 он
 6. Т.Түмэнжаргал С.Тулга “Зоригт бэйл Р.Наваанцэрэнгийн 1911 оны ардын хувьсгалын үйл ажиллагаанд түүний оруулсан хувь нэмэр” УБ 2011

ISBN-978-99962-65-15-6

 1. Т.Түмэнжаргал, С.Тулга “Ховд Баруун Хязгаарын Батлах Сайд Зоригт бэйл Р.Наваанцэрэн” УБ.,2014. ISBN-978-99973-

Илтгэлүүд

 1. “Аялал жуулчлалын салбарт хүмүүсийн вербаль бусхарилцааг харгалзан үзэх нь” 2009.
 2. “Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхүйд” 2008 он
 3. “Оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхүйд” 2009 он
 4. “Залуу багш нарын ур чадварын тухай асуудал” 2010 он
 5. Багш бие хүн ажлын байран дээрээ хөгжих асуудалыг судлахуйд” 2011 он
 6. Дээд сургуулийн багш нарын анги удирдах арга барилын талаархи судалгаа” 2011 он
 7. “Оюутнуудын өөрийн хяналтын зарим асуудал” 2012
 8. Түүхийн хүрээлэн, Хан хөхий сангийн хамтарсан “Ховд Баруун Хязгаарын Батлах Сайд Зоригт бэйл Р.Наваанцэрэн” Эрдэм шинжилгээний хуралд “Зоригт бэйс Р.Наваанцэрэнгийн намтар, түүний үр хүүхэд” илтгэл ISBN-978-99973-901-2-7

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш , магистр. дэд профессор.. Х.Энхтуяа.


Бүтээлийн жагсаалт:

1."Багшийн ёс зүй" 2005 он. 
2."Монгол хэлний найруулга зүй"хичээлийн удирдамж гарын авлага. 2007 он.


Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.магистр. Бат-эрдэнэ


Бүтээлийн жагсаалт:

Магистрын дипломын ажил:

1.Англи хэлний сонсох чадварыг хөгжүүлэх нэмэлт хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан туршилт судалгаа, үр дүн 2015 он

2.Бакалаврын дипломын ажил:

Англи хэлний Gerund ба Infinitive дүрмийн бүтцийн ялгаа болон хэрэглээний алдааг судлах нь

(Их дээд сургуулийн 4-р ангийн оюутнуудын жишээн дээр)2013 он

1

“ЭРДЭМ СУДЛАЛ, ЭРДЭС БАЯЛАГ” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хурал-IV

ТАНИЛЦУУЛГА “Газарчин”дээд сургуулийг үүсгэн байгуулагч профессор А.Дамдинбазар нь Монгол улсын боловсролын салбарт анхны хувийн хэвшлийн дээд сургуулийг байгуулж, ая...

2

Газарчин дээд сургуулийн 2019 оны элсэлтийн журам

Газарчин дээд сургуулийн захирлын                    &nb...

3

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарилгаар Алтан гадас одонгоор ИТТ-ийн эрхлэгч Ц.Оюунчимэгийг шагналаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга зарлиг гарган Төрийн дээд шагнал Алтан гадас одонгоор Газарчин дээд сургуулийн Инженер технологийн тэнхимийн эрхлэгч Ц.Оюунчим...

4

Эрдмийн баяр-2019

Газарчин дээд сургуулийн 20 дахь удаагийн төгсөлтийн баяр өнөөдөр тохиож байна. Энэ жил бакалавр болон магистрийн зэргийн нийт 260 гаруй төгсөгчид Эрдмийн баяраа хийлэ...

5

Саруул ухаанд Эрүүл бие - Эрүүл биед Саруул ухаан спортын арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдлаа

Газарчин дээд сургууль дээр мэргэжил сурталчлах өдөрлөгийн хүрээнд ар араасаа арга хэмжээ зохион байгуулагдсаар байна. Инженер технологи, Боловсрол судлалын тэнхим хам...

6

Эртэч Газарчин аянд "Соён гэгээрүүлэгч" телевизийн Ерөнхий захирал Ш.Хишигсүрэн оролцож мэдлэгээ хуваалцлаа.

Уламжлал болгон зохион байгуулдаг Эртэч Газарчин аянд маань "Соён гэгээрүүлэгч" телевизийн Ерөнхий захирал, Монголын Телевизүүдийн холбооны тэргүүн дээд "Шилдгийн...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй