Багш нарын бүтээл

ИТТ-н багш нарын бүтээл

Багш нарын нэрс

Гаргасан ном сурах бичиг

Иван Батжаргал

 • 2013 онд Инженер технологийн тэхимийн танилцах дадлагын удирдамж,технологийн дадлага,үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж.
 • 2013 онд ашигт малтмал баяжуулалтын технологич инженер мэргэжлийн баклаврын төгсгөлтөнд мэлтгэх гарын авлага
 • 2014 онд мшигт малтмал баяжуулалтын мэргэжлийн гарын авлага

Чойжилжав

Рэнсмаа

 • Ч.Рэнсмаа, Геодизи 1,2 хичээлийн дадлагын програм, 2014
 • Ч.Рэнсмаа, Геодезийн сурах бичиг, УБ, 2014
 • Ч.Рэнсмаа,Геодезийн хээрийн хэмжилтийн гарын авлага, УБ 1995
 • Ч.Рэнсмаа,Геодезийн лабораторийн ажлын гарын авлага УБ 2008
 • Ч.Рэнсмаа,Геодези-1 нэгдүгээр хэвлэл , УБ 2009
 • Ч.Рэнсмаа,Геодези-2,Сорлын эмхэтгэл

Пүрэжаргал

Хатанбаатар

 • 2015 онд Инженер технологийн тэнхимийн Үйлдвэрлэлийн дадлагын удирдамж

Мөхбаатар

Бадамцэцэг

Бямбасүрэн

Отгонсүрэн


 • Àíãëè õýëíèé òºãñºëòèéí áè÷ãèéí øàëãàëòàä áýëòãýõ òåñòèéí ãàðûí àâëàãà ÓÁ,2003 îí /Ç.Áàòòóëãà,ª.Óíäðàõ,Ñ.Áÿìáàöýðýí íàðòàé õàìò/
 • Àíãëè õýëíèé òºãñºëòèéí ÿðèàíû øàëãàëòàä áýëòãýõ òåêñòèéí ãàðûí àâëàãà ÓÁ,2003 îí Ç.Áàòòóëãà,ª.Óíäðàõ,Ñ.Áÿìáàöýðýí íàðòàé õàìò/
 • Àíõàí øàòíû àíãëè õýëíèé õè÷ýýëä çîðèóëñàí îþóòíû ãàðûí àâëàãà. ÓÁ,2005 îí
 • /Ñ.Ãàí÷èìýã, È.Äàðüõàíä,Á.Áàäíààõàíä íàðòàé õàìò/
 • Уул уурхайн оюутандуудад зориулсан англи хэлний гарын авлага УБ 2016


Я.Туваан

 • 1.Гидро хөтлүүрийн хичээлийн гарын авлага Д.Нарабат багштай хамт 2008 он
 • 2.Суурин тоног төхөөөмжийн гарын авлага П.Чимэд багштай хамт 2010
 • 3. Баяжуулах тоног төхөөрөмжийн гарын авлага 2011он


П.Чимэд дамба

Цахилгаан хангамжийн сурах бичиг 2000он


ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМИЙН БАГШ НАРЫН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

Боловсрол судлалын тэнхимийн эрхлэгч, магистр, дэд профессор: Ц.Удва


Бүтээлийн жагсаалт

 1. Бага, дунд, ахлах бүлгийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр. 2008 он.
 2. Бэлтгэл бүлгийн нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр. 2009 он.
 3. Шоргоолж нэгж хичээлийн үлгэрчилсэн хөтөлбөр . 2009 он
 4. Хамтдаа зураарай, урлаарай. 2013 он.
 5. СӨНХ-н судлах арга зүй. 2012 он
 6. ХСХЗүй хичээлийн лекцийн эмхтгэл. 2015 он.

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш. Доктор. Профессор. Н.Цэдэвсүрэн


Бүтээлийн жагсаалт:

Нýã. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé àæèë

1"ÅÁÑ-èéí ñóðàã÷äûí õ¿ì¿¿æëèéí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ îíîë àðãà ç¿éí àñóóäàë"ÑÕÓ-íû äýä äîêòîðûí çýðýã õàìãààëñàí

Äèññåðòàöè ÓÁ 1997 îí 14 õõ Óäèðäàã÷ ïðîô.Ä.Øàãäàð

Äýä ïðîô.Ä.Âàн÷èãñ¿ðýí

2."Ñóðãàëòûí îð÷íû òóëãàìäñàí àñóóäëóóä" Íýã ñýäýâò çîõèîëûí2-ð õýñýã ÓÁ., 1998 îн.Ðåä.ïðîô.Ä.Øàãäàð

3."Ñóðãóóëü õ¿ì¿¿æëèéí îð÷èí" Öóâðàëûí 1-ð äýâòýð ÓÁ.,1997 îí 2 õõ Ðåä.Ïðîô.Á.Æàäàìáà

4."Áàãøèéí íîì" /Áàãà àíãèéí õ¿ì¿¿æëèéí àæëûí àðãà ç¿é/ Öóâðàëûí 2-ð äýâòýð ÓÁ.,1998 îí 2.5 õõ Ðåä.Äýä ïðîô.Ä.Âàí÷èãñ¿ðýí

5."Áàãøèéí íîì" /Äóíä àíãèéí õ¿ì¿¿æëèéí àæëûí àðãà ç¿é/ Öóâðàëûí 3-ð äýâòýð ÓÁ.,1998 îí 2.5 õõ Ðåä.Äýä ïðîô.Ä.Âàí÷èãñ¿ðýí

6."Çîõèîã÷ òà"Öóâðàëûí 4-ð äýâòýð ÓÁ.,1997 îí 1.5 õõ Ïðîô.Ä.Øàãäàð.Ǻâëºõ.Á.Ðîáèíñîí

7."Ñóðàã÷äàä íèéãýì óëñ òºðèéí õ¿ì¿¿æèë îëãîõ îíîë àðãàç¿éí àñóóäàë" Ýðäýì øèíæèëãýýíèé èëòãýë" Îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàë. 1987 îí. 0.5 õõÊàíäèäàò ïåä .íàóêÂ.Ñ.Ìÿã÷åíêîâ

8."Äóíä ñóðãóóëèéí õ¿ì¿¿æëèéí àæëûã àðäûí çàí ¿éëä òóëãóóðëàí çîõèîí áàéãóóëàõ íü"Ýðäýì øèíæèëãýýíèé èëòãýë,(Ìîíãîë òóóðãàòíû õ¿ì¿¿æëèéí ¸ñ óëàìæëàë ), îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé áàãà õóðàëä òàâüñàí èëòãýë

Óëààíáààòàð .1992 îí.0.4 õõ

9."ÅÁÑ-èéí ñóðãàëòûí îð÷íû çàðèì àñóóäëààð õèéñýí ñóäàëãàà"(Äîðíîãîâü àéìãèéí ñóðãóóëèóäàä õèéñýí ñóäàëãààíû ¿ð ä¿í äýýð) Ìîíãîë -Äàíèéí Ñóäëàà÷äûí õàìòàðñàí õóðàë. Уëààíáààòàð 1994 îн1 õõ.Ǻâëºõ

äýä ïðîô.Á.Æàäàìáà.ïðîô.Ä.Øàãäàð

10."Ìîíãîëûí äóíä áîëîâñðîëûí àãóóëãà,òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýë áà ñóðàõ áè÷èã"Îëîí óëñûí ñóðãàëòàä òàâüñàí èëòãýë .2000 îí Óíãàð óëñûí Áóäàïåøò õîò 0.3 õõ Ǻâëºõ Ð.Áàíäèé

11."A handbook on textbook manuscript preparation by" Õàìòàðñàí ñóäàëãààíû òàéëàí Óëààíáààòàð 1997 îí. 5õõ Caridad A.Miranda

12."ѪÁ ñóðãàëòûí îð÷íû ñóäàëãàà, çàðèì ¿ð ä¿í"Èëòãýë /ÎÓÝØ-íèé áàãà õóðàë/ Óëààíáààòàð 2005 îí 0,5 õõ

13. Ñóðàõ áè÷èã ÁÍÕÀÓ -ä õýâëýãäñýí Ìîíãîë ñóäëàëûí ¿íäýñíèé òîëü áè÷èãò çàõèàëãûí äàãóó áè÷ñýí.Óëààíáààòàð

2004 îí. 0,3 õõ

14."Судлахууныг интеграчилах арга зүйн зарим асуудал"Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. Улаанбаатар.2008 0,3 хх

15."Сургалтын орчны арга судлалын үндэс" Судалгааны бүтээл Улаанбаатар.2009 5 хх Ред. Ч.Пүрэвдорж

16."Системийн онолд тулгуурласан сургалтын орчны загвар" Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл ОХУ, БГУ Улан-Удэ 0,4 хх

17."Ñóðàõ áè÷ãèéí îíîë àðãà ç¿éí çàðèì àñóóäàë "Íýã ñýäýâò çîõèîë Óëààíáààòàð.2001 îí. 7 õõ Ред.Р.Бандий

18."Ñóðàã÷äûí õ¿ì¿¿æëèéí îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ îíîë àðãà ç¿éí àñóóäàë"Ìàãèñòðèéí äèïëîìûí àæèë 1995 îí. ÓÁÈÑ-èéí ýðäìèéí çºâëºëººð õàìãààëñàí. 5õõ Óäèðäàã÷

ïðîô

19."Ìåíåæìåíòèéí ýõëýë"1-ð äýâòýð Ñóðàõáè÷èã 2005 îí. 5 õõ Ðåä.Ïðîô.Á.Æàäàìáà

20."Ìåíåæìåíòèéí ýõëýë"2-ð äýâòýð Ñóðàõáè÷èã 2005 îí. 4,5 õõ Ðåä.Ïðîô.Á.Æàäàìáà

21."Ñóðãàëòûí òåõíîëîãè"Õàìòûí á¿òýýë.2002 îí. 4 õõ.Ðåä. Ã.Ñîäíîìâààí÷èã

22."Ñóðàõ ,ñóðãàõ îð÷íû ñóäàëãàà"Íýã ñýäýâò çîõèîë 2006 îí. 5 õõ Ðåä. Ä.Âàí÷èãñ¿ðýí

23."Сургалтын онол арга зүйн шинэчлэлийн зарим асуудал" Íýã ñýäýâò çîõèîë 2008 10 хх Ред. Ч.Пүрэвдорж

24."Ìîíãîë Óëñûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí îð÷íû òóëãàìäñàí àñóóäëóóä"Íýã ñýäýâò çîõèîë 2010 20õõ. Ðåä.×.Ï¿ðýâäîðæ.Ø.Øàãäàð

25."Бие хүн төлөвшихүй ба боловсролы орчин"э/ш бүтээл 2005 он. 3 хх"Лавай" сэтгүүл

26."Сургалтын агуулгын хөгжил, шавь төвтэй сургалт сурах сургах орчин"э/ш бүтээл 2006 3хх"Оюуны хөтөч"

Эрдэм шинжилгээний бичиг

27."Сургалтын технологийн шинэчлэлийн орчны судалгаа"э/ш бүтээл.2008 3 хх.Оюуны хөтөч.Эрдэм шинжил-гээний бичиг

28."Сургалтын хэрэгслийн судалгаа зарим үр дүн"э/ш бүтээл.2009 4 хх"Лавай" сэтгүүл

29."Дунд сургалтын агуулгын шинэчлэл ба орчны хөгжил" э/ш бүтээл 2009 4 хх МУИС-ийн э/ш бичиг

30." Монгол хүүхдийн төлөвшихүйн орчны уламжлал шинэчлэл"э/ш бүтээл 2009 4 хх"Гэр бүл сэтгүүлд"

31."Багшийн ур чадварын өсөлтийн судалгаа"э/ш бүтээл 2009 4 хх"Оюуны хөтөч"

Эрдэм шинжилгээний бичиг

32."Ñóðãаëòûí îð÷íû òóëãàìäñàí àñóóäëóóä"э/ш бүтээл 2007 3хх"Оюуны хөтөч"

Эрдэм шинжилгээний бичиг

33."Åðºíõèé äóíä áîëîâñðîëûí îíîë àðãà ç¿éí çàðèì àñóóäàëä"ý/ø á¿òýýë 2007 1.5õõ Ãàäààä õýë çààõ àðãà

ç¿éí àñóóäàë ¹16

34"Ñèñòåìèéí îíîëä òóëãóóðëàñàí ñóðãàëòûí îð÷íû çàãâàð"ý/ø á¿òýýë 2008 2õõ Ãàäààä õýë çààõ àðãà ç¿éí àñóóäàë ¹22

35."Áèå õ¿í òºëºâøèõ¿é áà ñóðãàëòûí îð÷èí" э/ш бүтээл 2012.3õõ Ãàäààä õýë çààõ àðãà ç¿éí àñóóäàë ¹29

36" Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí îð÷èí á¿ðýëäýí òîãòñîí íü" э/ш бүтээл 2012 3õõ"Оюуны хөтөч"Эрдэм шинжилгээний бичиг

37."Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûí îð÷íû äàâóó áà ñóë òàëóóä" э/ш бүтээл 2012 2.5õõ Ãàçàð÷èí äýýä ñóðãóóëèéí ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàëä òàâüñàí èëòãýë

Õî¸ð: Ñóäàëãààíû ÷èãëýëýýð íèéòë¿¿ëñýí á¿òýýë¿¿ä.

38."Ýõ îðîí÷ õ¿ì¿¿æèë ãýæ þó âý ?" Ýðäýì øèíæèëãýýíèé

ºã¿¿ëýë"Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààí" ñýòã¿¿ëèéí 1987 îíû ¹ 3.0.2 õõ

39."Àõëàõ àíãèéí ñóðàã÷äûí íèéãýì óëñ òºðèéí èäýâõèéã ñóäëàõ àñóóäàëä" Ýðäýì øèíæèëãýýíèé өã¿¿ëýë "Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààí" ñýòã¿¿ëèéí 1988 îíû ¹ 2 0.4 õõ

40."Åðòºíöèéã ¿çýõ øèíæëýõ óõààíû ¿çëèéã òºëºâø¿¿ëýõýä ìàòåìàòèêèéí õè÷ýýëèéí ¿¿ðýã" Îð÷óóëãà"Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààí" ñýòã¿¿ëèéí 1981 îíû ¹ 6 Ïðîô.Ä.Øàãäàðòàé õàìò.

41."Ñóðàã÷äàä ýõ îðîí÷ èíòåðíàöèîíàë÷ õ¿ì¿¿æèë îëãîõ îð÷èí ¿åèéí àñóóäàë"/Òýðã¿¿í ºã¿¿ëýë/"Ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ óõààí"ñýòã¿¿ëèéí 1989 îíû ¹ 5 /Òýðã¿¿í ºã¿¿ëýë/

42."Ñóðãóóëèéí õ¿ì¿¿æëèéí òîãòîëöîîã ººð÷ëºõ àñóóäàëä"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Áîëîâñðîë" ñýòã¿¿ëèéí 1991 îí¹ 40.3 õõ

43."Ñóðãàëòûí îð÷íû íºëººëëèéí õ¿÷èí ç¿éëñèéí çýðýãëýëèéã òîãòîîõ íü" Ý/ø ºã¿¿ëýë 1993 îí "Ñóðãàëò"

ñýòã¿¿ëä 0.2 õõ

44."Ñóðãàëòûí îð÷èí"Ý/ø ºã¿¿ëýë.1994 îí "Ñóðãàëò"

ñýòã¿¿ëä 0.2 õõ

45."Øàâü òºâòýé ñóðãàëòûí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ÷àäàâõè"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Ñóðãàëò"ñýòã¿¿ëèéí 1995 îíû ¹ 6 0.2 õõ

46."Ñóðãàëòûí õýðýãëýãäýõ¿¿í"Ý/ø ºã¿¿ëýë “Ñóðãàëò” ñýòã¿¿ëèéí 1995 îíû ¹ 8 0.3 õõ

47."Áàãøèéí óð ÷àäâàð"Ý/ø ºã¿¿ëýë “Ñóðãàëò” ñýòã¿¿ëèéí 1995 îíû ¹ 7 0.3 õõ

48."Ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýë"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Ñóðãàëòûí øèíý÷ëýë"2001 îíû ¹ 2, 3 2 õõ

49."Ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéí øèíý÷ëýëèéí ñýòãýë ç¿éí àñóóäëóóä"Ý/ø ºã¿¿ëýë.2002 îí"Ñóðãàëòûí øèíý÷ëýë"¹ 5.0.5 õõ

50."Ìîíãîëûí ñóðãàëòûí òåõíîëîãèéí õºãæèëä õèéñýí ñóäàëãàà"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Ñóðãàëòûí øèíý÷ëýë" 2002 îíû ¹ 1, 2 0.5 õõ

51."Áèå õ¿í òºëºâøèõ¿é áà áîëîâñðîëûã îð÷èí"Ý/ø ºã¿¿ëýëÁîëîâñðîëûí îíîë àðãà ç¿éí ñýòã¿¿ë "Ëàâàé"¹2

0,6 õõ

52."Ãýð á¿ëèéí äîòîð õ¿¿õäýä ¸ñ ñóðòàõóóíû õ¿ì¿¿æèë îëãîõ íü"Ý/ø ºã¿¿ëýë.1985 îí"Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë" ñýòã¿¿ëèéí

¹ 4 0.3 õõ

53."Õ¿íñíèé ïðîãðàììûã ñóðàã÷äàä õè÷ýýëýýñ ãàäóóðõ õ¿ì¿¿æëèéí àæëààð ñóðòàë÷èëàõ íü"Ý/ø ºã¿¿ëýë 1985 îí "Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë"ñýòã¿¿ëèéí ¹ 5 0.3 õõ

54."Ñóðàã÷äûí õ¿ì¿¿æèëä ãýð á¿ëèéí íºëººëºë"Ý/ø ºã¿¿ëýë 1986 îí "Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë"ñýòã¿¿ëèéí ¹ 2 0.3 õõ

55."Ìýäýýëýë ÿðèëöëàãà àìàí ñýòã¿¿ë"Ý/ø ºã¿¿ëýë 1986 îí "Ïèîíåðèéí óäèðäàã÷" ñýòã¿¿ëèéí ¹ 4 0.4 õõ

56."Ñóðàã÷äûí áèå äààñàí ¿éë àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëýõ àñóóäàëä"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë"ñýòã¿¿ëèéí 1986 îíû ¹4 0.4 õõ

57."Äîðíîãîâü àéìãèéí ñóðãóóëèóäûí òýðã¿¿í òóðøëàãààñ"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë" ñýòã¿¿ëèéí 1987 îíû ¹7 0.4 õõ

58."Ñóðàã÷äûí áàéãóóëëàãûí òóðøëàãààñ"Ý/ø ºã¿¿ëýë"Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë" ñýòã¿¿ëèéí 1988 îíû ¹ 30.3 õõ Ãóðàâ. ¯íäýñíèé áà á¿ñèéí ÷àíàðòàé õóðàë, ñåìèíàðò òàâüñàí ýðäýì øèíæèëãýýíèé èëòãýë¿¿ä.

59."Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æëèéí àæèëä íýâòýð÷ áóé øèíý àðãà òóðøëаãà" Ý/ø èëòãýë Õ¿¿õäèéí áàéãóóëëàãûí çºâëºë㺺í 0,3 õõ

60."Çàõ çýýëèéí ¿åèéí íèéãìèéí ñºðºã ¿çýãäýë õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèëä íºëººëæ áàéãàà íü" Ý/ø èëòãýë 1992 îíû 6-ð ñàðÄîðíîãîâü àéìàãò áîëñîí á¿ñèéí çºâëºë㺺íä0.5 õõ

61."Ñóäàëãààíû àðãà ç¿é" Ý/ø èëòãýë 1999 îí Á¿ñèéí ñóðãàëòàä òàâüñàí èëòãýë 0.3 õõ Ä.Âàí÷èãñ¿ðýí

62."Õè÷ýýë õîîðîíäûí õîëáîî" Ý/ø èëòãýë 1999 îí Á¿ñèéí ñóðãàëòàä òàâüñàí èëòãýë 0.3 õõ

63."Ñóðàõ áè÷ãèéí çîõèîìæ, ñóðàõ áè÷èã ÿìàð áàéõ âý ?" Ý/ø èëòãýë 2000 îí Ñóðàõ áè÷ãèéí çîõèîã÷äûí ñåìèíàðò òàâüñàí èëòãýë 0.3 õõ

64."Ñóðàõ áè÷èéí õÿíàëò ¿íýëãýý øèíæèëãýý" Ý/ø èëòãýл 2000 îí.Ñóðàõ áè÷ãèéí çîõèîã÷äûí ñåìèíàðò òàâüñàí èëòãýë 0.2 õõ

65."Ñóðàõ áè÷ãèéí ìàòåðèàëûí äèäàêòèê áîëîâñðóóëàëò" Ý/ø èëòãýë 2000 îíÑóðàõ áè÷ãèéí çîõèîã÷äûí ñåìèíàðò òàâüñàí èëòãýë 0,2 õõ

66."Ñóðãóóëèéí íîìûí ñàí ìýäýýëëèéí òºâ áîëîõ íü" Ý/ø èëòãýë 2003 îí Äàðõàí õîòîä áîëñîí á¿ñèéí ñóðãàëò 0.5 õõ

67."Íîìûí ñàíãèéí ìåíåæåðèéí óð ÷àäâàð" Ý/ø èëòãýë 2003 îí Äàðõàí õîòîä áîëñîí á¿ñèéí ñóðãàëò 0.5 õõ

68."Ìåíåæåðèéí õàðèëöààíû ýâ ä¿éí àñóóäàë" Ý/ø

èëòãýë 2003 îí Äàðõàí õîòîä áîëñîí á¿ñèéí ñóðãàëòàä 0.5 õõ

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.магистр. дэд профессор. Т.Дамжин


Бүтээлийн жагсаалт

1." Хөрс судлал"хичээлийн гарын авлага. 2004 он.

2. Аялал жуулчлалын асуудлууд . 2006 он.

3." Зураг зүйн дасгал ажил "гарын авлага. 2012 он.

4. Монгол орны газар зүйн тайлбар толь бичиг. 2013 он.

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.магистр. дэд профессор . О.Үүрийнтуяа


Бүтээлийн жагсаалт:

 1. Харилцааны хичээлийн боловсруулалт.УБ.2010 он.
 2. Бэлтгэл бүлгийн сургалтын хөтөлбөр. УБ.2014 он.
 3. Зүйр цэцэн үгийн эмхтгэл. УБ. 2016 он.

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш. магистр. дэд профессор.С.Тулга


Бүтээлийн жагсаалт:

 1. “Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн ядуурлын асуудалд” УБ.,1999. /баклаварын ажил/
 2. “Монгол дахь ядуурал ба ядуучуудын асуудлыг социологийн үүднээс шинжлэх нь ” УБ 2000 он /магистрын ажил/
 3. Оюутны диплом, курсын ажил, бие даалт бичих арга зүйн зөвлөмж /багш оюутнуудад зориулсан гарын авлага/ УБ 2004 он
 4. “Харилцааны соёл хичээлийн дасгал ажлын эмхэтгэл” /гарын авлага/3 дахь хэвлэл
 5. “Аялал жуулчлалын салбарт үгэн бус харилцааг харгалзан үзэх хэрэгцээ шаардлага” /гарын авлага/ УБ 2007 он
 6. Т.Түмэнжаргал С.Тулга “Зоригт бэйл Р.Наваанцэрэнгийн 1911 оны ардын хувьсгалын үйл ажиллагаанд түүний оруулсан хувь нэмэр” УБ 2011

ISBN-978-99962-65-15-6

 1. Т.Түмэнжаргал, С.Тулга “Ховд Баруун Хязгаарын Батлах Сайд Зоригт бэйл Р.Наваанцэрэн” УБ.,2014. ISBN-978-99973-

Илтгэлүүд

 1. “Аялал жуулчлалын салбарт хүмүүсийн вербаль бусхарилцааг харгалзан үзэх нь” 2009.
 2. “Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхүйд” 2008 он
 3. “Оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхүйд” 2009 он
 4. “Залуу багш нарын ур чадварын тухай асуудал” 2010 он
 5. Багш бие хүн ажлын байран дээрээ хөгжих асуудалыг судлахуйд” 2011 он
 6. Дээд сургуулийн багш нарын анги удирдах арга барилын талаархи судалгаа” 2011 он
 7. “Оюутнуудын өөрийн хяналтын зарим асуудал” 2012
 8. Түүхийн хүрээлэн, Хан хөхий сангийн хамтарсан “Ховд Баруун Хязгаарын Батлах Сайд Зоригт бэйл Р.Наваанцэрэн” Эрдэм шинжилгээний хуралд “Зоригт бэйс Р.Наваанцэрэнгийн намтар, түүний үр хүүхэд” илтгэл ISBN-978-99973-901-2-7

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш , магистр. дэд профессор.. Х.Энхтуяа.


Бүтээлийн жагсаалт:

1."Багшийн ёс зүй" 2005 он.

2."Монгол хэлний найруулга зүй"хичээлийн удирдамж гарын авлага. 2007 он.

Боловсрол судлалын тэнхимийн багш.магистр. Бат-эрдэнэ.


Бүтээлийн жагсаалт:

Магистрын дипломын ажил:

1.Англи хэлний сонсох чадварыг хөгжүүлэх нэмэлт хэрэглэгдэхүүн боловсруулсан туршилт судалгаа, үр дүн

2015 он

2.Бакалаврын дипломын ажил:

Англи хэлний Gerund ба Infinitive дүрмийн бүтцийн ялгаа болон хэрэглээний алдааг судлах нь

(Их дээд сургуулийн 4-р ангийн оюутнуудын жишээн дээр)

2013 он

01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй